SFS 2003:193 Lag om ändring i lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård / SFS 2003:193 Lag om ändring i lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
030193.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:1404) om kommunernas
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård;

utfärdad den 15 maj 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1990:1404) om

kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

2

dels

att 6�9 §§ skall upphöra att gälla,

dels

att rubrikerna närmast före 6, 11 och 14 §§ skall utgå,

dels

att 10, 11, 12, 13 och 15 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas sex nya paragrafer, 10 a�10 e och 11 a §§,

av följande lydelse,

dels

att det i lagen närmast före 10 § skall införas en ny rubrik av följande

lydelse.

Somatisk akutsjukvård, geriatrisk vård och psykiatrisk vård

10 §

3

En kommun har betalningsansvar för patienter vid enheter för soma-

tisk akutsjukvård, geriatrisk vård eller psykiatrisk vård inom landstingets
slutna hälso- och sjukvård som är utskrivningsklara och för vilka en vård-
plan är upprättad.

En patient är utskrivningsklar om han eller hon av den behandlande läka-

ren inte längre bedöms behöva vård vid en enhet inom landstingets slutna
hälso- och sjukvård.

10 a §

När en patient skrivs in i landstingets slutna hälso- och sjukvård el-

ler så snart det därefter bedöms finnas ett behov av det, skall den behand-
lande läkaren vid den enhet där patienten vistas genom ett inskrivningsmed-
delande underrätta berörda enheter i den öppna vården eller omsorgen om att
patienten efter att ha skrivits ut kan komma att behöva

� kommunens socialtjänst eller hälso- och sjukvård, eller
� landstingets primärvård, öppna psykiatriska vård eller annan öppenvård.

1

Prop. 2002/03:20, bet. 2002/03:SoU12, rskr. 2002/03:158.

2

Senaste lydelse av

6 § 1994:1099
7 § 1994:1099
8 § 1994:1099
9 § 1994:1099.

3

Senaste lydelse 1994:89.

SFS 2003:193

Utkom från trycket
den 27 maj 2003

background image

2

SFS 2003:193

10 b §

En vårdplan skall upprättas för en patient som efter att ha skrivits ut

från en enhet inom landstingets slutna hälso- och sjukvård av den behand-
lande läkaren bedöms behöva

� kommunens socialtjänst eller hälso- och sjukvård, eller
� landstingets primärvård, öppna psykiatriska vård eller annan öppenvård.

10 c §

Skall en vårdplan upprättas enligt 10 b § skall den behandlande lä-

karen kalla till en vårdplanering. Vårdplaneringen skall påbörjas senast da-
gen efter det att kallelsen mottagits.

En vårdplan skall utformas i samarbete mellan företrädare för berörda en-

heter vid

� kommunens socialtjänst eller hälso- och sjukvård, eller
� landstingets primärvård, öppna psykiatriska vård eller annan öppenvård.
Patienten eller hans eller hennes närstående bör delta i vårdplaneringen.

10 d §

En vårdplan skall innehålla uppgifter om det bedömda behovet av

insatser enligt 10 b § samt uppgifter om vilken enhet som är ansvarig för res-
pektive insats.

En vårdplan är upprättad när den har justerats av företrädare för de ansva-

riga enheterna.

10 e §

Senast dagen före det att en patient beräknas skrivas ut från den

slutna hälso- och sjukvården skall den behandlande läkaren vid den enhet
där patienten vistas genom ett utskrivningsmeddelande underrätta ansvariga
enheter enligt 10 d §.

11 §

4

Kommer inte ett landsting och en kommun överens om en annan tid-

punkt inträder kommunens betalningsansvar dagen efter det att en patient är
utskrivningsklar och en vårdplan är upprättad.

För en patient i den somatiska akutsjukvården eller den geriatriska vården

inträder betalningsansvaret tidigast fem vardagar, lördag, midsommarafton,
julafton och nyårsafton oräknade, efter det att kommunen mottagit kallelsen
till vårdplaneringen.

För en patient i den psykiatriska vården inträder betalningsansvaret tidi-

gast trettio vardagar, lördag, midsommarafton, julafton och nyårsafton oräk-
nade, efter det att kommunen mottagit kallelsen till vårdplaneringen.

11 a §

Medverkar inte en kommun vid upprättandet av en vårdplan inträ-

der kommunens betalningsansvar ändå enligt 11 § om den utskrivningsklara
patienten stannar kvar inom landstingets slutna hälso- och sjukvård.

Kan de insatser som landstinget ansvarar för enligt 10 d § inte utföras in-

träder inte något betalningsansvar för kommunen.

12 §

5

Ersättning för vård av utskrivningsklara patienter skall lämnas med

belopp som motsvarar den omvårdnad som patienten får på enheten. Belop-
pen skall motsvara genomsnittet i riket och räknas om årligen med hänsyn
till skatteunderlagets utveckling i riket.

4

Senaste lydelse 1994:1099.

5

Senaste lydelse 1994:89.

background image

3

SFS 2003:193

Första stycket gäller inte om ett landsting och en kommun kommer över-

ens om annan ersättning för utskrivningsklara patienter. Sådan särskilt över-
enskommen ersättning får dock inte understiga den genomsnittliga kostna-
den för omvårdnaden om patienter vid en enhet för geriatrisk vård.

Regeringen fastställer årligen de belopp som avses i första och andra

styckena.

13 §

6

Ett landsting och en kommun kan gemensamt bestämma att kommu-

nen skall ha betalningsansvar även för andra utskrivningsklara patienter än
som avses i 10 § första stycket och för sjukhusanknuten hemsjukvård.
Landstinget och kommunen bestämmer gemensamt de förutsättningar som
skall gälla för ett sådant betalningsansvar.

15 §

7

Sekretess hindrar inte att ett landsting till en kommun lämnar uppgift

om namn, personnummer och folkbokföringsadress för patienter som avses i
10 a § och patienter för vilka kommunen har betalningsansvar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

6

Senaste lydelse 1994:1099.

7

Senaste lydelse 1994:1099.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.