SFS 2013:619 Lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista / SFS 2013:619 Lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister
130619.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister;

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1, 5, 6, 12�18, 20�23 och 25 §§

samt rubriken närmast före 21 § lagen (1996:1156) om receptregister ska ha
följande lydelse.

1 §

2

För de ändamål som anges i 6 § får Myndigheten för hälso- och vård-

infrastruktur med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över för-
skrivningar av läkemedel och andra varor för människor (receptregister).

5 §

3

Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur är personuppgiftsansva-

rig för receptregistret.

6 §

4

Personuppgifterna i receptregistret får behandlas om det är nödvändigt

för

1. expediering av läkemedel och andra varor som förskrivits,
2. registrering av underlaget för tillämpningen av bestämmelserna om läke-

medelsförmåner vid köp av läkemedel m.m.,

3. debiteringen till landstingen,
4. ekonomisk uppföljning och framställning av statistik hos Myndigheten

för hälso- och vårdinfrastruktur,

5. registrering och redovisning till landstingen av uppgifter för ekonomisk

och medicinsk uppföljning samt för framställning av statistik,

6. registrering och redovisning till förskrivare, till verksamhetschefer enligt

hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och till läkemedelskommittéer enligt
lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer av uppgifter för medicinsk upp-
följning, utvärdering och kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården,

7. registrering och redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter för epide-

miologiska undersökningar, forskning och framställning av statistik inom
hälso- och sjukvårdsområdet,

8. registrering av recept och blanketter som används för flera uttag, samt

registrering av dosrecept och elektroniska recept,

9. registrering och redovisning till Inspektionen för vård och omsorg av

uppgifter om enskild läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiskt läke-

1 Prop. 2012/13:128, bet. 2012/13:SoU26, rskr. 2012/13:279.

2 Senaste lydelse 2009:370.

3 Senaste lydelse 2009:370.

4 Senaste lydelse 2012:942.

SFS 2013:619

Utkom från trycket
den 2 juli 2013

background image

2

SFS 2013:619

medel eller annat särskilt läkemedel, för inspektionens tillsyn över hälso- och
sjukvårdspersonal enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), och

10. registrering och redovisning av uppgifter för Tandvårds- och läke-

medelsförmånsverkets tillsyn över utbyte av läkemedel enligt 21 § lagen
(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Behandling av personuppgifter för ändamål som avses i första stycket 2

och 8, med undantag för registrering av elektroniska recept, får endast ske i
fråga om den som har lämnat sitt samtycke till behandlingen. För ändamål
som avses i första stycket 3 får uppgifter som kan hänföras till en enskild per-
son inte omfatta annat än inköpsdag, kostnad, kostnadsreducering och patien-
tens personnummer.

För ändamål som avses i första stycket 4, 6 och 10 får inga uppgifter redo-

visas som kan hänföras till en enskild person. �ndamålen enligt första stycket
5 får inte, med undantag för utlämnande av uppgifter enligt 14 §, omfatta
några åtgärder som innebär att uppgifter som kan hänföras till någon enskild
patient redovisas. Dock får uppgifter som kan hänföras till en enskild förskri-
vare ingå i redovisning enligt första stycket 6 till samma förskrivare och till
verksamhetschefen vid den enhet där förskrivaren tjänstgör samt i redovis-
ning enligt första stycket 9 till Inspektionen för vård och omsorg.

Förskrivningsorsak får redovisas endast för de ändamål som avses i första

stycket 5 och 6.

12 §

5

Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur ska, för de ändamål som

anges i 6 § första stycket 1, 2 respektive 8, till öppenvårdsapoteken lämna ut

1. underlag för expediering av läkemedel och andra varor som förskrivits,
2. underlag för tillämpningen av bestämmelserna om läkemedelsförmåner

vid köp av läkemedel m.m., respektive

3. uppgifter om dosrecept, recept för flera uttag och elektroniska recept.

13 §

6

Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur ska lämna ut uppgifter

om dosrecept till den som har legitimation för yrke inom hälso- och sjukvår-
den och som i sin verksamhet inom vården har behov av sådana uppgifter.

14 §

7

Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur ska, för de ändamål som

avses i 6 § första stycket 3 och 5, till det landsting som enligt 22 § lagen
(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska ersätta kostnaderna för läkeme-
delsförmåner, lämna ut uppgifter om uttag av förskrivna läkemedel och andra
varor som omfattas av nämnda lag.

Vid utlämnande av uppgifter för de ändamål som avses i 6 § första stycket

5 ska uppgifter om patientens identitet vara krypterade på ett sådant sätt att
dennes identitet skyddas. I 4

kap. 6 § andra stycket patientdatalagen

(2008:355) finns bestämmelser om att detta skydd för patientens identitet ska
bestå hos landstingen.

15 §

8

Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur ska, till den förskrivare

som gjort förskrivningen och till verksamhetschefen vid den enhet där för-

5 Senaste lydelse 2009:370.

6 Senaste lydelse 2009:370.

7 Senaste lydelse 2010:411.

8 Senaste lydelse 2009:370.

background image

3

SFS 2013:619

skrivaren tjänstgör, lämna sådan redovisning av uppgifter som avses i 6 § för-
sta stycket 6.

16 §

9

Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur ska, för de ändamål som

anges i 6 § första stycket 7, till Socialstyrelsen lämna ut uppgifter om

1. inköpsdag, vara, mängd, dosering, kostnad och kostnadsreducering en-

ligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.,

2. patientens personnummer och folkbokföringsort, samt
3. förskrivarens yrke, specialitet och arbetsplatskod.

17 §

10

Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur ska, för de ändamål

som anges i 6 § första stycket 9, till Inspektionen för vård och omsorg lämna
ut uppgifter om en enskild läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiskt
läkemedel eller annat särskilt läkemedel.

18 §

11

Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur ska, för det ändamål

som avses i 6 § första stycket 10, till Tandvårds- och läkemedelsförmåns-
verket lämna ut administrativa uppgifter, uppgifter om inköpsdag, vara,
mängd, kostnad och kostnadsreducering enligt lagen (2002:160) om läke-
medelsförmåner m.m. redovisade per öppenvårdsapotek.

20 §

12

Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur ska se till att den en-

skilde får information om personuppgiftsbehandlingen.

Informationen ska innehålla upplysningar om
1. vem som är personuppgiftsansvarig,
2. ändamålen med registret,
3. vilka uppgifter registret får innehålla,
4. de tystnadsplikts- och säkerhetsbestämmelser som gäller för registret,
5. rätten att ta del av uppgifter enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204),
6. rätten till rättelse av oriktiga eller missvisande uppgifter enligt 24 §,
7. rätten till skadestånd enligt 24 §,
8. de begränsningar i fråga om sökbegrepp och bevarande av uppgifter som

gäller för registret, och

9. att registreringen inte är frivillig med undantag för ändamål enligt 6 §

första stycket 2 och 8.

Sekretess

21 §

13

I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser

om begränsningar i rätten att lämna ut uppgifter.

22 §

14

Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur ska bestämma villkor

för tilldelning av behörighet för åtkomst till helt eller delvis automatiskt be-
handlade uppgifter om patienter. Behörigheten ska begränsas till vad som be-

9 Senaste lydelse 2009:370.

10 Senaste lydelse 2012:942.

11 Senaste lydelse 2010:269.

12 Senaste lydelse 2009:370.

13 Senaste lydelse 2010:411.

14 Senaste lydelse 2009:370.

background image

4

SFS 2013:619

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

hövs för att den som arbetar hos Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur
ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter där.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela

föreskrifter om tilldelning av behörighet för åtkomst till helt eller delvis auto-
matiskt behandlade uppgifter.

23 §

15

Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur ska se till att åtkomst

till helt eller delvis automatiskt behandlade uppgifter om patienter, dokumen-
teras så att de kan kontrolleras. Myndigheten ska systematiskt och återkom-
mande kontrollera om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela

föreskrifter om dokumentation och kontroll.

25 §

16

Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur får ta ut avgifter av

öppenvårdsapoteken för att täcka kostnaderna för att föra receptregistret.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela

ytterligare föreskrifter om avgifterna.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. För den som före ikraftträdandet har arbetat inom Apotekens Service

Aktiebolag gäller 21 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

15 Senaste lydelse 2009:370.

16 Senaste lydelse 2009:370.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.