SFS 2018:438 Lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista / SFS 2018:438 Lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister
SFS2018-438.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Utfärdad den 3 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1996:1156) om recept-
register2

dels att 24 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 24 § ska utgå,
dels att 3, 7 och 20 §§ och rubrikerna närmast före 3 och 7 §§ ska ha följ-

ande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 8 a §, och närmast före 8 a § en ny

rubrik av följande lydelse.

Förhållandet till annan reglering3
3 §
4 Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om
det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG
(allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen

(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförord-
ning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte
annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning
till lagen.

Personuppgiftsbehandling för andra ändamål
7 §
5 Personuppgifter som behandlas i receptregistret får behandlas även
för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett
sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

Behandling av känsliga personuppgifter
8 a §
Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning
(känsliga personuppgifter) får behandlas med stöd av artikel 9.2 h i förord-
ningen under förutsättning att kravet på tystnadsplikt i artikel 9.3 i förord-
ningen är uppfyllt.

1 Prop. 2017/18:171, bet. 2017/18:SoU33, rskr. 2017/18:261.

2 Senaste lydelse av 24 § 2009:370.

3 Senaste lydelse 2009:370.

4 Senaste lydelse 2009:370.

5 Senaste lydelse 2009:370.

SFS

2018:438

Publicerad
den

9 maj 2018

background image

2

SFS

2018:438

20 §6 Utöver vad som framgår av artiklarna 13 och 14 i EU:s dataskydds-
förordning ska den som är personuppgiftsansvarig enligt denna lag lämna
information till den registrerade om

1. vilka uppgifter registret får innehålla,
2. de tystnadsplikts- och säkerhetsbestämmelser som gäller för registret,
3. rätten enligt artikel 82 i EU:s dataskyddsförordning och 7 kap. 1 §

lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-
förordning till skadestånd vid behandling av personuppgifter i strid med
denna lag,

4. de begränsningar i fråga om sökbegrepp som gäller för registret, och
5. att registreringen inte är frivillig med undantag för ändamål enligt 6 §

första stycket 2 och 8.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

6 Senaste lydelse 2013:1021.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.