SFS 2018:1105 Lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista / SFS 2018:1105 Lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister
SFS2018-1105.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister
Utfärdad den 14 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 och 18 a §§ lagen (1996:1156) om

receptregister ska ha följande lydelse.

6 §2 Personuppgifterna i receptregistret får behandlas om det är nödvän-

digt för

1. expediering av läkemedel och andra varor som förskrivits,

2. registrering av underlaget för tillämpningen av bestämmelserna om

läkemedelsförmåner vid köp av läkemedel m.m.,

3. debiteringen till landstingen,

4. ekonomisk uppföljning och framställning av statistik hos E-hälsomyn-

digheten,

5. registrering och redovisning till landstingen av uppgifter för ekonomisk

och medicinsk uppföljning samt för framställning av statistik,

6. registrering och redovisning till förskrivare, till verksamhetschefer en-

ligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och till läkemedelskommittéer en-

ligt lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer av uppgifter för medi-

cinsk uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården,

7. registrering och redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter för epide-

miologiska undersökningar, forskning, framställning av statistik, uppfölj-

ning, utvärdering och kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvårdsområdet,

8. registrering av recept och blanketter som används för flera uttag, samt

registrering av dosrecept och elektroniska recept,

9. registrering och redovisning till Inspektionen för vård och omsorg av

uppgifter om enskild läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiskt

läkemedel eller annat särskilt läkemedel, för inspektionens tillsyn över

hälso- och sjukvårdspersonal enligt patientsäkerhetslagen (2010:659),

10. registrering och redovisning av uppgifter för Tandvårds- och läke-

medelsförmånsverkets tillsyn över utbyte av läkemedel enligt 21 § lagen

(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och för prövning och tillsyn enligt

samma lag av läkemedel som får säljas enligt 4 kap. 10 § och 5 kap. 1 §

andra stycket läkemedelslagen (2015:315), eller

11. registrering och redovisning av uppgifter för Läkemedelsverkets till-

syn över tillhandahållandeskyldigheten enligt 2 kap. 6 § 3 lagen (2009:366)

om handel med läkemedel samt för Läkemedelsverkets tillsyn över uppgifts-

lämnande vid expediering av en förskrivning enligt 2 kap. 6 § 5 lagen om

handel med läkemedel.

1

Prop. 2017/18:157, bet. 2017/18:SoU24, rskr. 2017/18:353.

2

Senaste lydelse 2018:486.

SFS 2018:1105

Publicerad

den 21 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1105

Behandling av personuppgifter för ändamål som avses i första stycket 2

och 8, med undantag för registrering av elektroniska recept, får endast ske i

fråga om den som har lämnat sitt samtycke till behandlingen. För ändamål

som avses i första stycket 3 får uppgifter som kan hänföras till en enskild

person inte omfatta annat än inköpsdag, kostnad, kostnadsreducering enligt

lagen om läkemedelsförmåner m.m., kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen

(2004:168) och patientens personnummer.

För ändamål som avses i första stycket 4, 6 och 10 får inga uppgifter redo-

visas som kan hänföras till en enskild person. �ndamålen enligt första

stycket 5 får inte, med undantag för utlämnande av uppgifter enligt 14 §,

omfatta några åtgärder som innebär att uppgifter som kan hänföras till någon

enskild patient redovisas. Dock får uppgifter som kan hänföras till en enskild

förskrivare ingå i redovisning enligt första stycket 6 till samma förskrivare

och till verksamhetschefen vid den enhet där förskrivaren tjänstgör samt i

redovisning enligt första stycket 9 till Inspektionen för vård och omsorg.

Förskrivningsorsak får redovisas endast för de ändamål som avses i första

stycket 5�7.

18 a §3 E-hälsomyndigheten ska, för de ändamål som anges i 6 § första

stycket 11, till Läkemedelsverket lämna uppgifter som anges i 8 § första

stycket 1, 3, 4, 6 och 7, redovisade per öppenvårdsapotek.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

3

Senaste lydelse 2014:464.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.