SFS 2018:1212 Lag om nationell läkemedelslista

SFS2018-1212.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om nationell läkemedelslista
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser
1 §
E-hälsomyndigheten ska med automatiserad behandling föra ett regis-

ter över vissa uppgifter om förskrivna och expedierade läkemedel och andra

varor för människor (nationell läkemedelslista).

2 § Det som sägs om landsting i denna lag gäller också kommuner som

inte ingår i ett landsting.

2 kap. Förhållandet till annan reglering
1 §
Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparla-

mentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd

för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om

det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG

(allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen

(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförord-

ning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte

annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning

till lagen.

2 § Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning

(känsliga personuppgifter) får behandlas med stöd av artikel 9.2 h i förord-

ningen under förutsättning att kravet på tystnadsplikt i artikel 9.3 i förord-

ningen är uppfyllt.

3 kap. Grundläggande bestämmelser om behandling av

personuppgifter i den nationella läkemedelslistan

Personuppgiftsansvar
1 §
E-hälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av

personuppgifter som myndigheten utför i den nationella läkemedelslistan.

1

Prop. 2017/18:223, bet. 2017/18:SoU35, rskr. 2017/18:369.

SFS 2018:1212

Publicerad

den 28 juni 2018

background image

2

SFS

�ndamål med personuppgiftsbehandlingen
2 §
Personuppgifterna får behandlas om det är nödvändigt för ändamål

som rör registrering av uppgifter:

1. om förskrivna läkemedel och andra varor som ska expedieras på öppen-

vårdsapotek,

2. för tillämpning av bestämmelserna om läkemedelsförmåner vid köp av

läkemedel m.m., eller

3. om en fullmakt.

3 § Personuppgifterna får behandlas om det är nödvändigt för ändamål

som rör öppenvårdsapotek:

1. expediering av läkemedel och andra varor som förskrivits, eller

2. underlättande av en patients läkemedelsanvändning.

4 § Personuppgifterna får behandlas om det är nödvändigt för ändamål

som rör hälso- och sjukvården:

1. åstadkommande av en säker ordination av läkemedel och andra varor

för en patient,

2. beredande av vård eller behandling av en patient, eller

3. komplettering av en patientjournal.

5 § Personuppgifterna får behandlas om det är nödvändigt för övriga ända-

mål:

1. debitering till landstingen,

2. ekonomisk uppföljning och framställning av statistik hos E-hälsomyn-

digheten,

3. registrering och redovisning till landstingen av uppgifter för ekonomisk

och medicinsk uppföljning samt för framställning av statistik,

4. registrering och redovisning till förskrivare, verksamhetschefer enligt

hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), verksamhetschefer enligt tandvårds-

lagen (1985:125) och läkemedelskommittéer enligt lagen (1996:1157) om

läkemedelskommittéer av uppgifter för medicinsk uppföljning, utvärdering

och kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården,

5. registrering och redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter för epide-

miologiska undersökningar, forskning, framställning av statistik, uppfölj-

ning, utvärdering och kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvårdsområdet,

6. registrering och redovisning till Inspektionen för vård och omsorg av

uppgifter om en läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiskt läke-

medel eller annat särskilt läkemedel, för inspektionens tillsyn över hälso-

och sjukvårdspersonal enligt patientsa��kerhetslagen (2010:659),

7. registrering och redovisning av uppgifter för Tandvårds- och läkeme-

delsförmånsverkets tillsyn över utbyte av läkemedel enligt 21 § lagen

(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och för prövning och tillsyn enligt

samma lag av läkemedel som får säljas enligt 4 kap. 10 § och 5 kap. 1 §

andra stycket läkemedelslagen (2015:315), eller

8. registrering och redovisning av uppgifter för Läkemedelsverkets tillsyn

över tillhandahållandeskyldigheten enligt 2 kap. 6 § 3 lagen (2009:366) om

handel med läkemedel samt för Läkemedelsverkets tillsyn över uppgiftsläm-

nande vid expediering av en förskrivning enligt 2 kap. 6 § 5 lagen om handel

med läkemedel.

2018:1212

background image

3

SFS

Begränsningar i redovisning av personuppgifter
6 §
För ändamål som anges i 5 § 1 får uppgifter om en person inte omfatta

annat än datum för expediering, kostnad, kostnadsreducering enligt lagen

(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., kostnadsfrihet enligt smitt-

skyddslagen (2004:168) och patientens personnummer eller samordnings-

nummer.

För ändamål som anges i 5 § 2, 4 och 7 får inga uppgifter om en person

redovisas. �ndamålet enligt 5 § 3 får inte, med undantag för utlämnande av

uppgifter enligt 6 kap. 3 §, omfatta några åtgärder som innebär att uppgifter

om en patient redovisas. Dock får uppgifter om en förskrivare ingå i redo-

visning enligt 5 § 4 till samma förskrivare och till verksamhetschefen vid

den enhet där förskrivaren tjänstgör samt i redovisning enligt 5 § 6 till

Inspektionen för vård och omsorg.

Ordinationsorsak får redovisas endast för de ändamål som anges i

3 § 1, 4 § och 5 § 3�5.

Personuppgiftsbehandling för andra ändamål
7
§ Personuppgifter som behandlas enligt 2�5 §§ får behandlas även för

andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt

som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

Behandling av personuppgifter som inte är tillåten enligt lagen ska ändå

få utföras, om den registrerade har lämnat ett uttryckligt samtycke till be-

handlingen.

Registerinnehåll
8 §
I den utsträckning det behövs för ändamålen enligt 2�5 §§ får den

nationella läkemedelslistan innehålla följande uppgifter:

1. förskriven vara, mängd och dosering, aktiv substans, läkemedelsform,

styrka, administreringssätt, läkemedelsbehandlingens längd, behandlings-

ändamål och datum för förskrivning,

2. patientens namn, personnummer eller samordningsnummer, folkbok-

föringsort och postnumret i patientens bostadsadress,

3. förskrivarens namn, yrke, specialitet, arbetsplats, arbetsplatskod och

förskrivarkod,

4. ordinationsorsak,

5. senaste datum för när läkemedelsbehandlingen ska följas upp eller av-

slutas,

6. expedierad vara, mängd och dosering, datum för expediering, expedie-

rande apotek, expedierande farmaceut och uppgift om att farmaceuten har

motsatt sig utbyte av ett förskrivet läkemedel och skälen för det,

7. kostnad, kostnadsreducering enligt lagen (2002:160) om läkemedels-

förmåner m.m. och kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen (2004:168),

8. andra uppgifter som krävs i samband med en förskrivning eller en expe-

diering,

9. uppgift om samtycke och om spärrade uppgifter, och

10. uppgift om fullmakt.

2018:1212

background image

4

SFS

Sökbegränsningar
9 §
Patientens identitet får användas som sökbegrepp endast för de ända-

mål som anges i 2�4 §§. Ombudets identitet får användas som sökbegrepp

endast för de ändamål som anges i 2 § 3 och 3 §. Förskrivarens identitet får

användas som sökbegrepp endast för de ändamål som anges i 5 § 4 och 6.

Ordinationsorsak får inte användas som sökbegrepp.

Bevarandetid
10 §
Personuppgifter ska tas bort ur den nationella läkemedelslistan senast

fem år efter det att den förskrivning som uppgifterna hör till registrerades.

Personuppgifter som inte kan hänföras till en förskrivning ska tas bort

senast fem år efter det att uppgifterna registrerades.

Uppgifter om samtycke och spärrning ska tas bort när de inte längre är

nödvändiga för ändamålen i 2�5 §§ och 7 § andra stycket.

4 kap. Den registrerades inställning till

personuppgiftsbehandlingen och spärrning av uppgifter
1 §
Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag får ut-

föras även om den registrerade inte har lämnat sitt samtycke till behand-

lingen.

Den registrerades samtycke krävs för behandling av uppgifter om full-

makter för ändamålet i 3 kap. 2 § 3. Patientens samtycke krävs för behand-

ling av uppgifter om en patient som får dosdispenserade läkemedel för ända-

målet i 3 kap. 2 § 1. Patientens samtycke krävs även i de fall som avses i 5 §,

3 kap. 7 § andra stycket, 5 kap. 1 § andra stycket, 5 kap. 2 § och 5 kap. 3 §

första stycket.

2 § För en patient som inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta ställning

till om uppgifter ska få behandlas för ändamål som annars skulle kräva pa-

tientens samtycke får uppgifter i den nationella läkemedelslistan behandlas,

om

1. patientens inställning till en sådan behandling så långt som möjligt har

klarlagts, och

2. det inte finns anledning att anta att patienten skulle ha motsatt sig

personuppgiftsbehandlingen.

Spärrning av uppgifter
3 § Efter begäran av en patient ska E-hälsomyndigheten spärra uppgifterna

i den nationella läkemedelslistan för direktåtkomst såvitt gäller ändamålen i

3 kap. 3 § 2 och 4 § samt uppgift om ordinationsorsak även såvitt gäller

ändamålet i 3 kap. 3 § 1.

Ett barns vårdnadshavare har inte rätt att få uppgifter om barnet spärrade.

En spärr enligt första stycket hindrar inte sådan behandling av personupp-

gifter som avses i 5 kap. 3 § andra och tredje styckena, 4 och 5 §§.

4 § E-hälsomyndigheten ska spärra uppgift om ordinationsorsak i den na-

tionella läkemedelslistan för direktåtkomst av patienten om uppgiften enligt

25 kap. 6 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) inte får lämnas ut.

E-hälsomyndigheten ska spärra uppgift om en underårig i den nationella

läkemedelslistan för direktåtkomst av vårdnadshavaren om uppgiften enligt

12 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen inte får lämnas ut.

2018:1212

background image

5

SFS

Hälso- och sjukvårdspersonal som har behörighet att förskriva läkemedel

och som efter en prövning enligt 25 kap. 6 § offentlighets- och sekretess-

lagen eller 6 kap. 12 § andra stycket patientsa��kerhetslagen (2010:659) finner

att uppgift om ordinationsorsak i den nationella läkemedelslistan inte får

lämnas ut till en patient, ska hos E-hälsomyndigheten begära att få uppgiften

spärrad i den nationella läkemedelslistan för direktåtkomst av patienten.

Hälso- och sjukvårdspersonal som har behörighet att förskriva läkemedel

och som efter en prövning enligt 12 kap. 3 § offentlighets- och sekretess-

lagen eller 6 kap. 12 § patientsäkerhetslagen finner att en uppgift om en

underårig i den nationella läkemedelslistan inte får lämnas ut till dennes

vårdnadshavare, ska hos E-hälsomyndigheten begära att få uppgiften

spärrad i den nationella läkemedelslistan för direktåtkomst av vårdnads-

havaren.

Hävning av spärr
5 §
En spärr enligt 3 § första stycket ska hävas av E-hälsomyndigheten

endast om patienten samtycker till det.

6 § Hälso- och sjukvårdspersonal som har behörighet att förskriva läke-

medel och som efter en ny prövning finner att en uppgift som begärts spärrad

enligt 4 § andra eller tredje stycket kan lämnas ut till patienten respektive

vårdnadshavaren, ska hos E-hälsomyndigheten begära att spärren hävs.

E-hälsomyndigheten ska häva en spärr om den uppgift som spärrats enligt

4 § kan lämnas ut till patienten respektive vårdnadshavaren.

5 kap. Om elektronisk åtkomst

Direktåtkomst för expedierande personal på öppenvårdsapotek
1 §
Direktåtkomst till andra uppgifter i den nationella läkemedelslistan än

ordinationsorsak får, även utan patientens samtycke, ges till expedierande

personal på öppenvårdsapotek för det ändamål som anges i 3 kap. 3 § 1.

Direktåtkomst till uppgift om ordinationsorsak får endast med patientens

samtycke ges till expedierande personal på öppenvårdsapotek för det ända-

mål som anges i 3 kap. 3 § 1.

Direktåtkomst enligt första och andra styckena får i fråga om uppgifter

om förskrivningar endast avse förskrivningar som registrerats i den natio-

nella läkemedelslistan inom de senaste 24 månaderna.

2 § Direktåtkomst till andra uppgifter i den nationella läkemedelslistan än

ordinationsorsak får med patientens samtycke ges till expedierande personal

på öppenvårdsapotek för det ändamål som anges i 3 kap. 3 § 2.

Direktåtkomst för hälso- och sjukvårdspersonal
3 §
Direktåtkomst till uppgifter i den nationella läkemedelslistan får med

patientens samtycke ges till

1. hälso- och sjukvårdspersonal som har behörighet att förskriva läke-

medel eller andra varor, för de ändamål som anges i 3 kap. 4 §, och

2. sjuksköterska utan behörighet att förskriva läkemedel eller andra varor,

dietist och farmaceut i hälso- och sjukvården, för de ändamål som anges i

3 kap. 4 § 2 och 3.

Direktåtkomst enligt första stycket avser även uppgiften om att det finns

spärrade uppgifter.

2018:1212

background image

6

SFS

Direktåtkomst enligt första stycket får utan patientens samtycke ges till

uppgifter om en patient som får dosdispenserade läkemedel.

4 § Direktåtkomst till uppgiften i den nationella läkemedelslistan om att

narkotiska eller andra särskilda läkemedel har förskrivits till en patient får,

även utan patientens samtycke och även om det finns spärrade uppgifter, för

de ändamål som anges i 3 kap. 4 § ges till hälso- och sjukvårdspersonal som

har behörighet att förskriva läkemedel.

Direktåtkomst enligt första stycket får endast avse uppgift som är hänför-

lig till förskrivningar som registrerats i den nationella läkemedelslistan inom

de senaste 24 månaderna.

5 § Om det är nödvändigt för att en patient ska kunna få den vård eller

behandling som han eller hon oundgängligen behöver och patienten inte kan

lämna sitt samtycke, får hälso- och sjukvårdspersonal som har behörighet att

förskriva läkemedel och sjuksköterska utan sådan behörighet ges direkt-

åtkomst till uppgifter i den nationella läkemedelslistan för de ändamål som

anges i 3 kap. 4 §. Direktåtkomsten avser även uppgifter som har spärrats.

Direktåtkomst för patient och ombud
6 §
Patienten får ha direktåtkomst till uppgifter om sig själv. Direktåt-

komst får även ges till en annan fysisk person som patienten utsett genom

en fullmakt som finns registrerad i den nationella läkemedelslistan.

6 kap. E-hälsomyndighetens skyldighet att lämna ut uppgifter

Expedierande personal på öppenvårdsapotek
1 §
E-hälsomyndigheten ska till expedierande personal på öppenvårdsapo-

tek lämna ut de uppgifter som omfattas av direktåtkomst enligt 5 kap. 1 och

2 §§.

Hälso- och sjukvårdspersonal
2 §
E-hälsomyndigheten ska till hälso- och sjukvårdspersonal som har be-

hörighet att förskriva läkemedel eller andra varor, sjuksköterska utan sådan

behörighet samt till dietist och farmaceut i hälso- och sjukvården lämna ut

de uppgifter som omfattas av direktåtkomst enligt 5 kap. 3�5 §§.

Landsting
3 §
E-hälsomyndigheten ska till det landsting som enligt 22 § lagen

(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska ersätta kostnaderna för läke-

medelsförmåner, för de ändamål som anges i 3 kap. 5 § 1 och 3, lämna ut

uppgifter om expedieringar av förskrivna läkemedel och andra varor som

omfattas av den lagen.

E-hälsomyndigheten ska, för samma ändamål som anges i första stycket,

till det landsting som enligt 7 kap. 4 § smittskyddslagen (2004:168) ska er-

sätta kostnader för läkemedel lämna ut uppgifter om expedieringar av för-

skrivna läkemedel som är kostnadsfria enligt den lagen.

För ändamål som anges i 3 kap. 5 § 3 ska uppgifter om patientens identitet

vara krypterade på ett sådant sätt att dennes identitet skyddas. I 4 kap. 6 §

andra stycket patientdatalagen (2008:355) finns bestämmelser om att detta

skydd för patientens identitet ska bestå hos landstingen.

2018:1212

background image

7

SFS

Förskrivare och verksamhetschef
4 §
E-hälsomyndigheten ska till den förskrivare som gjort förskrivningen

och till verksamhetschefen vid den enhet där förskrivaren tjänstgör lämna ut

uppgifter som avses i 3 kap. 5 § 4.

Socialstyrelsen
5 §
E-hälsomyndigheten ska till Socialstyrelsen, för de ändamål som an-

ges i 3 kap. 5 § 5, lämna ut uppgifter om

1. datum för förskrivning och expediering, förskriven och expedierad

vara, mängd och dosering, kostnad och kostnadsreducering enligt lagen

(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.,

2. ordinationsorsak,

3. patientens personnummer eller samordningsnummer och folkbok-

föringsort, och

4. förskrivarens yrke, specialitet och arbetsplatskod.

Inspektionen för vård och omsorg
6 §
E-hälsomyndigheten ska till Inspektionen för vård och omsorg, för de

ändamål som anges i 3 kap. 5 § 6, lämna ut uppgifter om en läkares eller

tandläkares förskrivning av narkotiskt läkemedel eller annat särskilt läke-

medel.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
7 §
E-hälsomyndigheten ska till Tandvårds- och läkemedelsförmåns-

verket, för det ändamål som anges i 3 kap. 5 § 7, lämna ut uppgifter om

datum för expediering, expedierad vara och mängd, kostnad, kostnadsredu-

cering, uppgifter om att farmaceuten har motsatt sig utbyte och skälen för

det enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och övriga upp-

gifter som avser en förskrivning eller en expediering. E-hälsomyndigheten

ska redovisa uppgifterna per öppenvårdsapotek.

Läkemedelsverket
8 §
E-hälsomyndigheten ska till Läkemedelsverket, för de ändamål som

anges i 3 kap. 5 § 8, lämna ut uppgifter som anges i 3 kap. 8 § 1�3 och 6�8,

redovisade per öppenvårdsapotek.

7 kap. E-hälsomyndighetens skyldighet att informera vissa

myndigheter och den registrerade

Inspektionen för vård och omsorg
1 §
E-hälsomyndigheten ska informera Inspektionen för vård och omsorg

om det som kommit fram vid en kontroll av det elektroniska system för

direktåtkomst till uppgifter hos myndigheten som den som bedriver verk-

samhet inom hälso- och sjukvården ska ha enligt 9 kap. 1 §.

Myndigheten ska även informera Inspektionen för vård och omsorg om

den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården inte lämnar de

uppgifter till myndigheten som föreskrivs i 9 kap. 1 §.

Läkemedelsverket
2 §
I 2 kap. 10 b § lagen (2009:366) om handel med läkemedel finns be-

stämmelser om att E-hälsomyndigheten ska informera Läkemedelsverket

2018:1212

background image

8

SFS

om det som kommit fram vid en kontroll av det elektroniska systemet för

direktåtkomst och om en tillståndshavare inte lämnar vissa uppgifter som

föreskrivs i den lagen.

Den registrerade
3 §
Utöver det som framgår av artiklarna 13 och 14 i EU:s dataskyddsför-

ordning ska den som är personuppgiftsansvarig enligt denna lag lämna infor-

mation till den registrerade om

1. vilka uppgifter registret får innehålla,

2. tystnadsplikts- och säkerhetsbestämmelser,

3. rätten enligt artikel 82 i EU:s dataskyddsförordning och 7 kap. 1 §

lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-

förordning till skadestånd vid behandling av personuppgifter i strid med

denna lag,

4. sökbegränsningar,

5. utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling,

6. direktåtkomst, samtycke och spärrning,

7. behandling av uppgifter om patienter som får dosdispenserade läke-

medel, och

8. att registreringen inte är frivillig med de undantag som framgår av

4 kap. 1 §.

8 kap. Behörigheter och åtkomstkontroll
1 §
E-hälsomyndigheten ska bestämma villkor för tilldelning av behörig-

het till den som arbetar hos myndigheten för åtkomst till den nationella läke-

medelslistan. Behörigheten ska begränsas till det som behövs för att den som

arbetar hos E-hälsomyndigheten ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter där.

E-hälsomyndigheten ska se till att åtkomst till uppgifter i den nationella

läkemedelslistan dokumenteras så att åtkomsten kan kontrolleras. Myndig-

heten ska systematiskt och återkommande kontrollera om någon obehörigen

tar del av uppgifter i registret.

2 § Direktåtkomst till uppgifter i den nationella läkemedelslistan får ges

först sedan E-hälsomyndigheten försäkrat sig om att behörighets- och säker-

hetsfrågorna är lösta på ett sätt som är tillfredsställande ur integritetssyn-

punkt och att behörigheten hos den som ska få direktåtkomst är begränsad

till att endast gälla sådana uppgifter som denne har rätt att få ut enligt denna

lag.

9 kap. Krav på hälso- och sjukvården och öppenvårdsapotek
1 §
Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården som inne-

fattar ordination och förskrivning av läkemedel eller andra varor ska

1. ha ett elektroniskt system som gör det möjligt att få direktåtkomst till

uppgifter i den nationella läkemedelslistan, och

2. vid en elektronisk förskrivning lämna de uppgifter till den nationella

läkemedelslistan som anges i 3 kap. 8 §.

2 § De krav som ställs på att den som har tillstånd att bedriva öppenvårds-

apotek ska ha ett elektroniskt system som gör det möjligt att få direktåtkomst

till uppgifter hos E-hälsomyndigheten och vid expediering av en förskriv-

ning lämna vissa uppgifter till E-hälsomyndigheten anges i 2 kap. 6 § 5 och

6 lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

2018:1212

background image

9

SFS

10 kap. �vriga bestämmelser

Avgifter
1 §
E-hälsomyndigheten får ta ut avgifter av den som har tillstånd att be-

driva öppenvårdsapotek för att täcka kostnaderna för att föra den nationella

läkemedelslistan.

Rätt att meddela föreskrifter
2 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela ytterligare föreskrifter om avgifter som avses i 1 §.

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med

stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om hur

ordinationsorsak enligt 3 kap. 8 § ska registreras och redovisas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022 i fråga om 7 kap. 1 § och 9 kap.

1 § och i övrigt den 1 juni 2020.

2. Genom lagen upphävs lagen (1996:1156) om receptregister och lagen

(2005:258) om läkemedelsförteckning.

3. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om gallring av uppgifter

som har tillförts receptregistret och läkemedelsförteckningen före ikraftträd-

andet.

4. Uppgifter som finns registrerade i receptregistret och i läkemedelsför-

teckningen dagen före lagens ikraftträdande ska i och med ikraftträdandet

föras över till den nationella läkemedelslistan. �verförda uppgifter får från

och med lagens ikraftträdande behandlas i den nationella läkemedelslistan

enligt denna lag för samma ändamål som tidigare och med dem inte oför-

enliga ändamål.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

ANNIKA STRANDH�LL

(Socialdepartementet)

2018:1212

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.