SFS 2018:1241 Lag om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista / SFS 2018:1241 Lag om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista
SFS2018-1241.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1212) om nationell

läkemedelslista
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 3 kap. 5 § lagen (2018:1212) om na-

1

tionell läkemedelslista ska ha följande lydelse.

3 kap.
5 §
Personuppgifterna får behandlas om det är nödvändigt för övriga

ändamål:

1. debitering till landstingen,

2. ekonomisk uppföljning och framställning av statistik hos E-hälsomyn-

digheten,

3. registrering och redovisning till landstingen av uppgifter för ekonomisk

och medicinsk uppföljning samt för framställning av statistik,

4. registrering och redovisning till förskrivare, verksamhetschefer enligt

hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), verksamhetschefer enligt tandvårds-

lagen (1985:125) och läkemedelskommittéer enligt lagen (1996:1157) om

läkemedelskommittéer av uppgifter för medicinsk uppföljning, utvärdering

och kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården,

5. registrering och redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter för epide-

miologiska undersökningar, forskning, framställning av statistik, uppfölj-

ning, utvärdering och kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvårdsområdet,

6. registrering och redovisning till Inspektionen för vård och omsorg av

uppgifter om en läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiskt läke-

medel eller annat särskilt läkemedel, för inspektionens tillsyn över hälso-

och sjukvårdspersonal enligt patientsa��kerhetslagen (2010:659),

7. registrering och redovisning av uppgifter för Tandvårds- och läkeme-

delsförmånsverkets tillsyn över utbyte av läkemedel enligt 21�21 c §§ lagen

(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och för prövning och tillsyn enligt

samma lag av läkemedel som får säljas enligt 4 kap. 10 § och 5 kap. 1 §

andra stycket läkemedelslagen (2015:315), eller

8. registrering och redovisning av uppgifter för Läkemedelsverkets tillsyn

över tillhandahållandeskyldigheten enligt 2 kap. 6 § 3 lagen (2009:366) om

handel med läkemedel samt för Läkemedelsverkets tillsyn över uppgifts-

lämnande vid expediering av en förskrivning enligt 2 kap. 6 § 5 lagen om

handel med läkemedel.

Denna lag träder i kraft den 2 juni 2020.

1

Prop. 2017/18:233, bet. 2017/18:SoU31, rskr. 2017/18:370.

SFS 2018:1241

Publicerad

den 28 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1241

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.