SFS 2019:990 Lag om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista / SFS 2019:990 Lag om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista
SFS2019-990.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1212) om nationell

läkemedelslista

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 2 §, 3 kap. 5 §, 6 kap. 3 § och
rubriken närmast före 6 kap. 3 § lagen (2018:1212) om nationell läke-
medelslista ska ha följande lydelse.

1 kap.
2 §
Det som sägs om regioner i denna lag gäller också kommuner som inte
ingår i en region.

3 kap.
5 §
Personuppgifterna får behandlas om det är nödvändigt för övriga ända-
mål:

1. debitering till regionerna,
2. ekonomisk uppföljning och framställning av statistik hos E-hälso-

myndigheten,

3. registrering och redovisning till regionerna av uppgifter för ekonomisk

och medicinsk uppföljning samt för framställning av statistik,

4. registrering och redovisning till förskrivare, verksamhetschefer enligt

hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), verksamhetschefer enligt tandvårds-
lagen (1985:125) och läkemedelskommittéer enligt lagen (1996:1157) om
läkemedelskommittéer av uppgifter för medicinsk uppföljning, utvärdering
och kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården,

5. registrering och redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter för

epidemiologiska undersökningar, forskning, framställning av statistik, upp-
följning, utvärdering och kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvårds-
området,

6. registrering och redovisning till Inspektionen för vård och omsorg av

uppgifter om en läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiskt läke-
medel eller annat särskilt läkemedel, för inspektionens tillsyn över hälso-
och sjukvårdspersonal enligt patientsa��kerhetslagen (2010:659),

7. registrering och redovisning av uppgifter för Tandvårds- och läke-

medelsförmånsverkets tillsyn över utbyte av läkemedel enligt 21 § lagen
(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och för prövning och tillsyn enligt
samma lag av läkemedel som får säljas enligt 4 kap. 10 § och 5 kap. 1 §
andra stycket läkemedelslagen (2015:315), eller

8. registrering och redovisning av uppgifter för Läkemedelsverkets tillsyn

över tillhandahållandeskyldigheten enligt 2 kap. 6 § 3 lagen (2009:366) om

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:990

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:990

handel med läkemedel samt för Läkemedelsverkets tillsyn över uppgifts-
lämnande vid expediering av en förskrivning enligt 2 kap. 6 § 5 lagen om
handel med läkemedel.

6 kap.
Regioner
3 §
E-hälsomyndigheten ska till den region som enligt 22 § lagen
(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska ersätta kostnaderna för läke-
medelsförmåner, för de ändamål som anges i 3 kap. 5 § 1 och 3, lämna ut
uppgifter om expedieringar av förskrivna läkemedel och andra varor som
omfattas av den lagen.

E-hälsomyndigheten ska, för samma ändamål som anges i första stycket,

till den region som enligt 7 kap. 4 § smittskyddslagen (2004:168) ska ersätta
kostnader för läkemedel lämna ut uppgifter om expedieringar av förskrivna
läkemedel som är kostnadsfria enligt den lagen.

För ändamål som anges i 3 kap. 5 § 3 ska uppgifter om patientens identitet

vara krypterade på ett sådant sätt att dennes identitet skyddas. I 4 kap. 6 §
andra stycket patientdatalagen (2008:355) finns bestämmelser om att detta
skydd för patientens identitet ska bestå hos regionerna.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.