SFS 2005:258 Lag om läkemedelsförteckning

050258.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om läkemedelsförteckning;

utfärdad den 12 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Apoteket Aktiebolag skall för de ändamål som anges i 3 § utföra auto-

matiserad behandling av personuppgifter i ett särskilt register över köp av
förskrivna läkemedel (läkemedelsförteckning). Med köp avses i denna lag
även förvärv av läkemedel med fullständig kostnadsreducering.

Apoteket Aktiebolag är personuppgiftsansvarigt för den behandling som

avses i första stycket.

Förhållande till personuppgiftslagen

2 §

Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av personupp-

gifter för läkemedelsförteckningen, om inget annat följer av denna lag.

En registrerad har inte, utom i de fall som avses i 3 § andra stycket, rätt att

motsätta sig sådan behandling av personuppgifter som är tillåten enligt
denna lag.

Registerändamål

3 §

Läkemedelsförteckningens dokumentation av köp av förskrivna läke-

medel får endast användas för att

1. åstadkomma en säker framtida förskrivning av läkemedel för den re-

gistrerade,

2. bereda den registrerade vård eller behandling,
3. komplettera den registrerades patientjournal,
4. underlätta den kontroll som skall genomföras innan ett läkemedel läm-

nas ut till den registrerade från apotek, samt

5. underlätta den registrerades läkemedelsanvändning.
Tillgång till uppgifterna i läkemedelsförteckningen får endast med ut-

tryckligt samtycke från den registrerade ges till förskrivare av läkemedel och
till farmaceut på apotek. Förskrivare får använda uppgifterna i förteckningen
för ändamål som anges i första stycket 1�3. Farmaceut på apotek får vid fär-

1

Prop. 2004/05:70, bet. 2004/05:SoU13, rskr. 2004/05:217.

SFS 2005:258

Utkom från trycket
den 24 maj 2005

background image

2

SFS 2005:258

digställande av läkemedel som skall lämnas ut till den registrerade använda
uppgifterna för ändamål som anges i första stycket 4.

Om den registrerade inte kan lämna sitt samtycke, får uppgifterna i för-

teckningen lämnas ut till förskrivare om det är nödvändigt för att den regist-
rerade skall kunna få vård eller behandling som han eller hon oundgängligen
behöver.

Registerinnehåll

4 §

Läkemedelsförteckningen får endast innehålla följande uppgifter:

1. inköpsdag, vara, mängd, dosering, samt
2. den registrerades namn och personnummer.

Sökbegrepp

5 §

Som sökbegrepp får endast den registrerades namn eller personnum-

mer användas.

Utlämnande på medium för automatiserad behandling

6 §

När uppgifter i läkemedelsförteckningen under de förutsättningar som

anges i 3 § andra och tredje styckena lämnas ut till förskrivare eller farma-
ceut får detta ske på medium för automatiserad behandling. Uppgifter får
även lämnas till den registrerade på medium för automatiserad behandling.

Direktåtkomst

7 §

Förskrivare och farmaceut får under de förutsättningar som anges i 3 §

andra och tredje styckena ha direktåtkomst till uppgifter i läkemedelsför-
teckningen. Den registrerade får ha direktåtkomst till uppgifter om sig själv.

�&terkallelse av samtycke

8 §

Den registrerade har rätt att när som helst återkalla ett lämnat sam-

tycke.

Bevarande och gallring

9 §

Uppgifter skall tas bort ur förteckningen under den femtonde månaden

efter den månad de registrerades.

Information till den registrerade

Information som skall lämnas självmant

10 §

Apoteket Aktiebolag skall se till att den registrerade får information

om behandlingen i läkemedelsförteckningen. Informationen skall innehålla
upplysningar om

1. vem som är personuppgiftsansvarig,
2. ändamålet med förteckningen,

background image

3

SFS 2005:258

3. vilken typ av uppgifter som ingår i förteckningen,
4. de tystnadsplikts- och säkerhetsbestämmelser som gäller för förteck-

ningen,

5. rätten att ta del av uppgifter enligt 11 §,
6. rätten till rättelse av oriktiga eller missvisande uppgifter,
7. rätten till skadestånd vid behandling av personuppgifter i strid med

denna lag,

8. vad som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst och utlämnande

av uppgifter på medium för automatiserad behandling,

9. vad som gäller i fråga om bevarande och gallring, samt
10. att registreringen inte är frivillig.

Information som skall lämnas efter ansökan

11 §

Den registrerade har rätt att när som helst och så fort som möjligt få

sådan information som avses i 26 § personuppgiftslagen (1998:204).

Tystnadsplikt m.m.

12 §

I lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens

område finns bestämmelser om begränsningar i rätten att lämna ut person-
uppgifter. För det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i sekretes-
slagen (1980:100).

Rättelse och skadestånd

13 §

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och

skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

YLVA JOHANSSON
(Socialdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.