SFS 2005:259 Lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista / SFS 2005:259 Lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister
050259.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister;

utfärdad den 12 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3, 4 och 9 §§ lagen (1996:1156)

om receptregister skall ha följande lydelse.

3 §

2

Receptregistret får användas för

1. registrering av underlaget för tillämpningen av bestämmelserna om lä-

kemedelsförmåner vid köp av läkemedel m.m.,

2. debiteringen till landstingen,
3. ekonomisk uppföljning och framställning av statistik hos Apoteket Ak-

tiebolag,

4. registrering och redovisning till landstingen av uppgifter för ekonomisk

uppföljning och framställning av statistik,

5. registrering och redovisning till förskrivare, till verksamhetschefer en-

ligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och till läkemedelskommittéer en-
ligt lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer av uppgifter för medicinsk
uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården,

6. registrering och redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter för epide-

miologiska undersökningar, forskning och framställning av statistik inom
hälso- och sjukvårdsområdet,

7. registrering av dosrecept och recept för flera uttag, samt
8. registrering och redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter om enskild

läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiskt läkemedel, för styrelsens
tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonal enligt lagen (1998:531) om yrkes-
verksamhet på hälso- och sjukvårdens område.

Användning av receptregistret för sådan registrering som avses i första

stycket 1 och 7 får inte omfatta annan än den som har lämnat sitt samtycke
till registreringen. För ändamål som avses i första stycket 2 får uppgifter
som kan hänföras till en enskild person inte omfatta annat än inköpsdag,
kostnad, kostnadsreducering och patientens personnummer.

För ändamål som avses i första stycket 3, 5 och 8 får inga uppgifter redo-

visas som kan hänföras till en enskild person. �ndamålen enligt första
stycket 4 får inte omfatta några åtgärder som innebär att uppgifter som kan
hänföras till någon enskild patient redovisas. Dock får uppgifter som kan
hänföras till en enskild förskrivare ingå i redovisning enligt första stycket 5
till samma förskrivare och till verksamhetschefen vid den enhet vid vilken

1

Prop. 2004/05:70, bet. 2004/05:SoU13, rskr. 2004/05:217.

2

Senaste lydelse 2002:162.

SFS 2005:259

Utkom från trycket
den 24 maj 2005

background image

2

SFS 2005:259

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

förskrivaren tjänstgör samt i redovisning enligt första stycket 8 till Socialsty-
relsen.

Förskrivningsorsak får redovisas endast för de ändamål som avses i första

stycket 4 och 5.

4 §

3

I den utsträckning det behövs för registerändamålen enligt 3 § får re-

ceptregistret innehålla följande uppgifter som kan hänföras till enskilda per-
soner:

1. inköpsdag, vara, mängd, dosering, kostnad och kostnadsreducering en-

ligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.,

2. förskrivningsorsak,
3. patientens namn, personnummer och folkbokföringsort samt postnum-

ret i patientens bostadsadress,

4. förskrivarens namn, yrke, specialitet, arbetsplats, arbetsplatskod och,

vad avser läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiskt läkemedel, för-
skrivarkod och

5. samtycke enligt 3 § andra stycket.
Förskrivningsorsak skall anges med en kod.

9 §

4

Apoteket Aktiebolag skall på lämpligt sätt lämna patienter och för-

skrivare information om receptregistret. Informationen skall redovisa ända-
målen med registret och vilka uppgifter registret får innehålla samt ge upp-
lysning om

1. de tystnadsplikts- och säkerhetsbestämmelser som gäller för registret,
2. rätten att få information och rättelse enligt personuppgiftslagen

(1998:204),

3. de bestämmelser om samtycke som gäller enligt 3 § andra stycket, och
4. de begränsningar i fråga om sambearbetning, sökbegrepp och beva-

rande av uppgifter som gäller för registret.

Denna lag träder ikraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

3

Senaste lydelse 2002:162.

4

Senaste lydelse 2002:161.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.