SFS 2010:411 Lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista / SFS 2010:411 Lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister
100411.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister;

utfärdad den 27 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6, 8, 14 och 21 §§ lagen

(1996:1156) om receptregister ska ha följande lydelse.

6 §

2

Personuppgifterna i receptregistret får behandlas om det är nödvändigt

för

1. expediering av läkemedel och andra varor som förskrivits,
2. registrering av underlaget för tillämpningen av bestämmelserna om

läkemedelsförmåner vid köp av läkemedel m.m.,

3. debiteringen till landstingen,
4. ekonomisk uppföljning och framställning av statistik hos Apotekens

Service Aktiebolag,

5. registrering och redovisning till landstingen av uppgifter för ekonomisk

och medicinsk uppföljning samt för framställning av statistik,

6. registrering och redovisning till förskrivare, till verksamhetschefer

enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och till läkemedelskommittéer
enligt lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer av uppgifter för medi-
cinsk uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården,

7. registrering och redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter för epi-

demiologiska undersökningar, forskning och framställning av statistik inom
hälso- och sjukvårdsområdet,

8. registrering av recept och blanketter som används för flera uttag, samt

registrering av dosrecept och elektroniska recept,

9. registrering och redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter om enskild

läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiskt läkemedel, för styrelsens
tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonal enligt lagen (1998:531) om yrkes-
verksamhet på hälso- och sjukvårdens område, och

10. registrering och redovisning av uppgifter för Tandvårds- och läke-

medelsförmånsverkets tillsyn över utbyte av läkemedel enligt 21 § lagen
(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Behandling av personuppgifter för ändamål som avses i första stycket 2

och 8, med undantag för registrering av elektroniska recept, får endast ske i
fråga om den som har lämnat sitt samtycke till behandlingen. För ändamål
som avses i första stycket 3 får uppgifter som kan hänföras till en enskild

1 Prop. 2009/10:138, bet. 2009/10:SoU23, rskr. 2009/10:288.

2 Senaste lydelse 2010:269.

SFS 2010:411

Utkom från trycket
den 4 juni 2010

background image

2

SFS 2010:411

person inte omfatta annat än inköpsdag, kostnad, kostnadsreducering och pa-
tientens personnummer.

För ändamål som avses i första stycket 4, 6, 9 och 10 får inga uppgifter re-

dovisas som kan hänföras till en enskild person. �ndamålen enligt första
stycket 5 får inte, med undantag för utlämnande av uppgifter enligt 14 §,
omfatta några åtgärder som innebär att uppgifter som kan hänföras till någon
enskild patient redovisas. Dock får uppgifter som kan hänföras till en enskild
förskrivare ingå i redovisning enligt första stycket 6 till samma förskrivare
och till verksamhetschefen vid den enhet vid vilken förskrivaren tjänstgör
samt i redovisning enligt första stycket 9 till Socialstyrelsen.

Förskrivningsorsak får redovisas endast för de ändamål som avses i första

stycket 5 och 6.

8 §

3

I den utsträckning det behövs för ändamålen enligt 6 § får receptre-

gistret innehålla följande uppgifter som kan hänföras till enskilda personer:

1. inköpsdag, vara, mängd, dosering, kostnad och kostnadsreducering en-

ligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.,

2. förskrivningsorsak,
3. patientens namn, personnummer och folkbokföringsort samt post-

numret i patientens bostadsadress,

4. förskrivarens namn, yrke, specialitet, arbetsplats, arbetsplatskod och

förskrivarkod,

5. samtycke enligt 6 § andra stycket, och
6. administrativa uppgifter.
Förskrivningsorsak ska anges med en kod.

14 §

4

Apotekens Service Aktiebolag ska, för de ändamål som avses i 6 §

första stycket 3 och 5, till det landsting som enligt 22 § lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m. ska ersätta kostnaderna för läkemedelsförmåner,
lämna ut uppgifter om uttag av förskrivna läkemedel och andra varor som
omfattas av nämnda lag.

Vid utlämnande av uppgifter för de ändamål som avses i 6 § första stycket

5 ska uppgifter om patientens identitet vara krypterade på ett sådant sätt att
dennes identitet skyddas. I 4 kap. 6 § andra stycket patientdatalagen
(2008:355) finns bestämmelser om att detta skydd för patientens identitet
ska bestå hos landstingen.

21 §

5

Den som arbetar eller har arbetat inom Apotekens Service Aktiebo-

lag får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon i sin verksamhet
har fått veta om en

1. enskilds hälsotillstånd eller personliga förhållanden,
2. enskilds affärs- eller driftsförhållanden, eller
3. sådan metod för kryptering som avses i 14 § andra stycket.
Som obehörigt röjande anses inte att någon fullgör sådan uppgiftsskyl-

dighet som följer av lag eller förordning.

3 Senaste lydelse 2009:370.

4 Senaste lydelse 2009:370.

5 Senaste lydelse 2009:370.

background image

3

SFS 2010:411

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.