SFS 2021:205 Lag om ändring i lagen (2018:1654) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

SFS2021-205.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1654) om skydd för

beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Utfärdad den 11 mars 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (2018:1654) om skydd för
beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel ska ha följande lydelse.

1 § Bestämmelserna i 8 kap. 3–8 §§, 9 kap. och 10 kap. 9 § varumärkes-
lagen (2010:1877) ska tillämpas vid intrång i den rätt till en beteckning som
följer av

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/787 av den 17 april

2019 om definition, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker,
användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av
andra livsmedel, skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker,
användning av jordbruksalkohol och destillat av jordbruksprodukter i alko-
holhaltiga drycker samt om upphävande av förordning (EG) nr 110/2008, i
den ursprungliga lydelsen,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den

21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livs-
medel, i den ursprungliga lydelsen,

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den

17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för
jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr
922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, i den
ursprungliga lydelsen, eller

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014 av den

26 februari 2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av,
samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och
om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91, i den ursprungliga
lydelsen.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Mikael Hjort
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:44, bet. 2020/21:MJU7, rskr. 2020/21:209.

SFS

2021:205

Publicerad
den

13 mars 2021

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.