SFS 2008:495 Lag om ändring i tobakslagen (1993:581)

080495.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tobakslagen (1993:581);

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 15 och 19 §§ tobakslagen

(1993:581)

2

ska ha följande lydelse.

15 §

3

En marknadsföringsåtgärd som strider mot 9 a § eller 14–14 b §§ ska

vid tillämpningen av 5, 23 och 26 §§ marknadsföringslagen (2008:486) an-
ses vara otillbörlig mot konsumenter. En marknadsföringsåtgärd som strider
mot 14 § första stycket 2 eller 3 eller 14 a § första stycket 2 eller 3 kan med-
föra marknadsstörningsavgift enligt bestämmelserna i 29–36 §§ marknads-
föringslagen.

19 §

4

Den centrala tillsynen över att denna lag och föreskrifter som med-

delas med stöd av lagen följs utövas av

1. Arbetsmiljöverket när det gäller
a) lokaler och andra utrymmen som avses i 2 § och som är upplåtna enbart

för personal, och

b) lokaler och andra utrymmen på vilka 8 § ska tillämpas.
2. Statens folkhälsoinstitut när det gäller
a) miljöer som avses i 2 § och som inte är upplåtna enbart för personal,
b) lokaler som avses i 4 §,
c) varningstexter m.m. enligt 9, 10 och 11 §§,
d) handel enligt 12–12 b §§ och anmälan och egentillsyn enligt 12 c §,
e) produktkontroll m.m. enligt 16–18 §§, och
f) uppgifter om kostnader för marknadsföring enligt 18 b §, samt
3. Konsumentombudsmannen när det gäller marknadsföring enligt 9 a §

eller 14–14 b §§.

Vid Konsumentombudsmannens tillsyn tillämpas bestämmelserna i mark-

nadsföringslagen (2008:486).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

1

Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222.

2

Lagen omtryckt 2005:369.

3

Senaste lydelse 2005:369.

4

Senaste lydelse 2005:369.

SFS 2008:495

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

2

SFS 2008:495

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.