SFS 2020:344 Lag om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter

SFS2020-344.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande

produkter

Utfärdad den 20 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 8 § lagen (2018:2088) om
tobak och liknande produkter ska ha följande lydelse.

7 kap.
8 §
Konsumentverket utövar tillsyn över att denna lag och anslutande
föreskrifter följs när det gäller marknadsföring, i andra fall än som avses i
3 §, enligt 4 kap. 1–8 §§.

Vid Konsumentverkets tillsyn tillämpas bestämmelserna i marknads-

föringslagen (2008:486).

En marknadsföringsåtgärd som strider mot 3 kap. 3 eller 4 § eller 4 kap.

1–8 §§ ska, vid tillämpningen av 5, 23 och 26 §§ marknadsföringslagen,
anses vara otillbörlig mot konsumenter. En marknadsföringsåtgärd som
strider mot 4 kap. 1 § 2 eller 3, 3 §, 4 § första stycket 2 eller 5 § 2 eller 3 kan
medföra marknadsstörningsavgift enligt bestämmelserna i 29–36 §§
marknadsföringslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Zandra Milton
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2019/20:120, bet. 2019/20:CU23, rskr. 2019/20:254.

SFS

2020:344

Publicerad
den

23 maj 2020

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.