SFS 2020:421 Lag om Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2020:421) om Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter / SFS 2020:421 Lag om Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter
SFS2020-421.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter

Utfärdad den 4 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser
Lagens tillämpningsområde
1 §
Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter i Rättsmedicinal-
verkets verksamhet.

Lagen gäller endast om behandlingen är helt eller delvis automatiserad

eller om personuppgifterna ingår i eller kommer att ingå i ett register.

Lagens uppbyggnad
2 §
I detta kapitel finns allmänna bestämmelser om behandling av person-
uppgifter i Rättsmedicinalverkets verksamhet.

Bestämmelserna i 2 kap. gäller vid behandling av personuppgifter inom

det område som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende
på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter
och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning),
här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Bestämmelserna i 3 kap. gäller vid behandling av personuppgifter inom

det område som omfattas av brottsdatalagen (2018:1177).

Förhållandet till annan reglering
3 §
Denna lag kompletterar EU:s dataskyddsförordning.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen

(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-
förordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om
inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen.

4 § När Rättsmedicinalverket i egenskap av behörig myndighet enligt
1 kap. 6 § brottsdatalagen (2018:1177) behandlar personuppgifter enligt
denna lag i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verk-
samhet, utreda eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder
gäller brottsdatalagen och föreskrifter som har meddelats i anslutning till

1 Prop. 2019/20:106, bet. 2019/20:JuU24, rskr. 2019/20:273.

SFS 2020:

421

Publicerad
den

5 juni 2020

background image

2

SFS

2020:421

den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har
meddelats i anslutning till lagen.

5 § Denna lag gäller inte när personuppgifter behandlas med stöd av

1. lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister,
2. lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor,

eller

3. patientdatalagen (2008:355).

6 § I lagen (2020:0000) om Rättsmedicinalverkets elimineringsdatabas
finns bestämmelser om Rättsmedicinalverkets behandling av person-
uppgifter i myndighetens elimineringsdatabas.

Uppgifter om avlidna
7 §
Följande reglering ska i tillämpliga delar gälla även vid behandling av
uppgifter om avlidna i Rättsmedicinalverkets verksamhet:

1. denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den,
2. EU:s dataskyddsförordning, lagen (2018:218) med kompletterande

bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har
meddelats i anslutning till den, och

3. brottsdatalagen (2018:1177) och föreskrifter som har meddelats i

anslutning till den.

Personuppgiftsansvar
8 §
Rättsmedicinalverket är personuppgiftsansvarigt för behandling av
personuppgifter i myndighetens verksamhet.

Elektroniskt utlämnande av personuppgifter
9 §
Personuppgifter får lämnas ut elektroniskt om det inte är olämpligt.
Utlämnande får dock inte ske i form av direktåtkomst.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om
begränsningar av möjligheten att lämna ut personuppgifter elektroniskt.

2 kap. Behandling av personuppgifter inom det område som

omfattas av EU:s dataskyddsförordning
�ndamål
1 §
Rättsmedicinalverket får behandla personuppgifter om det är nöd-
vändigt för att myndigheten ska kunna utföra sina uppgifter i den rätts-
psykiatriska,

rättskemiska,

rättsmedicinska

eller

rättsgenetiska

verksamheten.

2 § Personuppgifter som behandlas enligt 1 § får även behandlas för att
fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller
förordning.

Personuppgifterna får behandlas även för andra ändamål, under

förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med
det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

Sökförbud
3 §
Det är förbjudet att göra sökningar i syfte att få fram ett urval av
personer grundat på personuppgifter som avslöjar ras, etniskt ursprung,

background image

3

SFS

2020:421

politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i
fackförening eller som rör sexualliv eller sexuell läggning.

4 § Sökförbudet i 3 § hindrar inte att särskilda beteckningar för identi-
fiering av en viss ärendetyp, brottsrubriceringar eller uppgifter som
beskriver en persons utseende används som sökbegrepp.

Sökförbudet hindrar inte heller sökning i en viss handling eller i ett visst

ärende.

Tillgången till personuppgifter
5 §
Tillgången till personuppgifter ska begränsas till det som var och en
behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Information om personuppgiftsincidenter
6 §
Den personuppgiftsansvariges skyldighet att informera den
registrerade om en personuppgiftsincident enligt artikel 34 i EU:s data-
skyddsförordning gäller inte sådana uppgifter som den personuppgifts-
ansvarige inte får lämna ut till den registrerade enligt lag eller annan
författning eller enligt beslut som har meddelats med stöd av författning.

Rätt att meddela föreskrifter
7 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen

1. meddela föreskrifter om begränsningar av möjligheten att göra sök-

ningar i syfte att få fram ett urval av personer grundat på uppgifter om hälsa,
biometriska uppgifter och genetiska uppgifter samt sådana sökningar som
anges i 4 §, och

2. meddela närmare föreskrifter om tillgången till personuppgifter enligt

5 §.

3 kap. Behandling av personuppgifter inom det område som

omfattas av brottsdatalagen
�ndamål
1 §
Rättsmedicinalverket får behandla personuppgifter om det är nöd-
vändigt för att myndigheten ska kunna utföra följande uppgifter:

1. förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet,
2. utreda eller lagföra brott,
3. verkställa straffrättsliga påföljder, eller
4. fullgöra förpliktelser som följer av internationella åtaganden.

2 § Förutsättningarna för att behandla personuppgifter som behandlas med
stöd av 1 § för nya ändamål regleras i 2 kap. 4 och 22 §§ brottsdatalagen
(2018:1177).

Biometriska och genetiska uppgifter
3 §
Rättsmedicinalverket får behandla biometriska och genetiska upp-
gifter om det är absolut nödvändigt för ändamålet med behandlingen.

Sökförbud
4 §
Det är förbjudet att göra sökningar i syfte att få fram ett urval av
personer grundat på personuppgifter som avslöjar ras, etniskt ursprung,

background image

4

SFS

2020:421

politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i
fackförening eller som rör sexualliv eller sexuell läggning.

5 § Sökförbudet i 4 § hindrar inte att särskilda beteckningar för identi-
fiering av en viss ärendetyp, brottsrubriceringar eller uppgifter som
beskriver en persons utseende används som sökbegrepp.

Sökförbudet hindrar inte heller sökning i en viss handling eller i ett visst

ärende.

Sanktionsavgifter
6 §
En sanktionsavgift får tas ut av den personuppgiftsansvarige vid
överträdelse av bestämmelserna i
� 1 § om ändamål, eller
� 4 § om sökförbud.

En sanktionsavgift får också tas ut vid överträdelse av de föreskrifter som

anges i 8 § 1.

Sanktionsavgiften ska bestämmas till högst 10 000 000 kronor.

Skadestånd
7 §
Bestämmelsen om skadestånd i 7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177)
ska tillämpas vid behandling av personuppgifter i strid med denna lag eller
föreskrifter som har meddelats i anslutning till den.

Rätt att meddela föreskrifter
8 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen

1. meddela föreskrifter om begränsningar av möjligheten att göra

sökningar i syfte att få fram ett urval av personer grundat på uppgifter om
hälsa, biometriska uppgifter och genetiska uppgifter samt sökningar som
anges i 5 §, och

2. meddela närmare föreskrifter om tillgången till personuppgifter.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.
2. En sanktionsavgift enligt 3 kap. 6 § får beslutas endast för över-

trädelser som har skett efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.