SFS 2020:526 Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen / SFS 2020:526 Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
SFS2020-526.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Utfärdad den 17 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Lagens innehåll och syfte
1 §
I denna lag finns bestämmelser om tillfälliga smittskyddsåtgärder för
att förhindra spridning på serveringsställen av det virus som orsakar
covid-19.

Definition
2 §
Med serveringsställe avses i denna lag en inrättning där det bedrivs
näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten
och där möjlighet ges till förtäring på stället.

Smittskyddsåtgärder
3 §
Den som driver ett serveringsställe ansvarar för att

1. serveringsställets lokaler och tillhörande områden utomhus som be-

sökare har tillträde till är utformade så att trängsel undviks och att besökare
kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra,

2. verksamheten i övrigt organiseras så att smittspridning bland besökare

så långt som möjligt förhindras, och

3. det finns rutiner för hur smittspridning bland besökare kan förhindras.
Första stycket gäller även vid entréer till sådana lokaler och områden, om

den som driver serveringsstället äger eller på annan grund disponerar över
entréområdet.

Tillsyn
4 §
Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskydds-
området har tillsyn över att denna lag och anslutande föreskrifter följs.

Länsstyrelsen ska ge länets kommuner stöd, råd och vägledning.

5 § På begäran av sådan nämnd som avses i 4 § ska den som driver serve-
ringsstället lämna de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.
Nämnden har rätt att få tillträde till sådana lokaler, områden och entréer som
avses i 3 § för att utöva tillsynen.

6 § Polismyndigheten ska på begäran lämna sådan nämnd som avses i 4 §
den hjälp som behövs vid tillämpningen av 5 §.

1 Prop. 2019/20:172, bet. 2019/20:SoU25, rskr. 2019/20:360.

SFS

2020:526

Publicerad
den

18 juni 2020

background image

2

SFS

2020:526

En begäran enligt första stycket får göras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan vidtas utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polis-
lagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

Förelägganden och förbud
7 §
Den nämnd som avses i 4 § får i sin tillsynsverksamhet besluta de före-
lägganden och förbud som behövs för att denna lag och anslutande före-
skrifter ska följas.

Nämnden ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren.
Beslut enligt denna lag gäller omedelbart om inte något annat anges i

beslutet.

8 § Beslut enligt 7 § första stycket får förenas med vite.

�verklagande
9 §
Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Bemyndigande
10 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela ytterligare föreskrifter om smittskyddsåtgärder enligt 3 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.
2. Lagen upphör att gälla vid utgången av 2020.
3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för ärenden eller mål som

har inletts före utgången av 2020.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

ARDALAN SHEKARABI
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.