SFS 2021:363 Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar / SFS 2021:363 Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar
SFS2021-363.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska

injektionsbehandlingar

Utfärdad den 12 maj 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Lagens syfte
1 §
Syftet med denna lag är att stärka skyddet för den enskildes liv och
hälsa vid estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar.

Lagens tillämpningsområde
2 §
Bestämmelserna i denna lag tillämpas på kirurgiska ingrepp och injek-
tionsbehandlingar som görs i syfte att förändra eller bevara utseendet på en
människa och som utförs inom en yrkesmässig verksamhet.

Sådana kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar som avses i första

stycket benämns i denna lag estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska
injektionsbehandlingar
.

Undantag från lagens tillämpningsområde
3 §
Kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar omfattas inte av denna
lag om de

1. utgör hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
2. utgör tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125), eller
3. görs i syfte att förändra eller bevara utseendet i munhålan.

4 § Regeringen får meddela föreskrifter om att vissa estetiska injektions-
behandlingar ska undantas från lagens tillämpningsområde.

Hälso- och sjukvårdslagen
5 §
I fråga om verksamhet som omfattas av denna lag tillämpas följande
bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30):

� 5 kap. 1 § 1�4 om att verksamheten ska bedrivas så att kraven på en god

vård uppfylls,

� 5 kap. 2 § om att det ska finnas den personal, de lokaler och den utrust-

ning som behövs för att god vård ska kunna ges, och

� 5 kap. 4 § om att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande

ska utvecklas och säkras.

För sådan verksamhet ska också föreskrifter som har meddelats i anslut-

ning till de bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen som anges i första

1 Prop. 2020/21:57, bet. 2020/21:SoU22, rskr. 2020/21:274.

SFS

2021:363

Publicerad
den

13 maj 2021

background image

2

SFS

2021:363

stycket samt föreskrifter som har meddelats med stöd av 6 kap. 2 § 4 hälso-
och sjukvårdslagen tillämpas.

Patientskadelagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen
6 §
När estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar
utförs enligt denna lag gäller patientskadelagen (1996:799), patientdata-
lagen (2008:355) och patientsäkerhetslagen (2010:659).

Den som bedriver verksamhet enligt denna lag får inte ha direktåtkomst

enligt 6 kap. 1 § patientdatalagen till personuppgifter om den enskilde som
behandlas av en annan vårdgivare.

Verksamhetschef
7 §
Där det bedrivs verksamhet som omfattas av denna lag ska det finnas
någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef).

Den som är verksamhetschef ska ha sådan kunskap som behövs med hän-

syn till verksamhetens art och omfattning för att skydda människors hälsa
mot skada eller olägenhet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om ansvar och uppgifter för verksamhetschefen.

Kompetenskrav på utförarna
8 §
Estetiska kirurgiska ingrepp får utföras av den som är legitimerad
läkare eller legitimerad tandläkare och har bevis om specialistkompetens
inom en för ingreppet adekvat specialitet.

Estetiska injektionsbehandlingar får utföras av den som har legitimation

som läkare, tandläkare eller sjuksköterska.

Regeringen får meddela föreskrifter om att även annan legitimerad hälso-

och sjukvårdspersonal får utföra vissa estetiska kirurgiska ingrepp och vissa
estetiska injektionsbehandlingar samt under vilka förutsättningar det får
göras.

�&ldersgräns
9 §
Estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar får
inte utföras på någon som inte har fyllt 18 år.

Den som utför ingreppet eller behandlingen ska förvissa sig om att den

som avser att genomgå åtgärden har fyllt 18 år.

Information till den enskilde
10 §
Den som avser att genomgå ett estetiskt kirurgiskt ingrepp eller en
estetisk injektionsbehandling ska både muntligen och skriftligen upplysas
om åtgärdens innebörd, väsentliga risker och följder samt ges annan relevant
information.

Den som utför ingreppet eller behandlingen ansvarar för att informationen

ges och ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått
innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vilken information som ska lämnas enligt första stycket.

Betänketid
11 §
Ett estetiskt kirurgiskt ingrepp eller en estetisk injektionsbehandling
får inte utföras innan en viss betänketid har förflutit från det att den som

background image

3

SFS

2021:363

avser att genomgå ingreppet eller behandlingen har tagit emot information
enligt 10 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om hur lång betänketiden ska vara och i vilka fall det inte behövs
någon betänketid.

Samtycke
12 §
Den som avser att genomgå ett estetiskt kirurgiskt ingrepp eller en
estetisk injektionsbehandling ska lämna sitt samtycke till att ingreppet eller
behandlingen får utföras. Samtycke får lämnas först efter att betänketiden
enligt 11 § har gått ut.

Straffbestämmelser
13 §
Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som med upp-
såt eller av oaktsamhet

1. utför ett estetiskt kirurgiskt ingrepp eller en estetisk injektionsbehand-

ling utan att uppfylla de kompetenskrav som gäller enligt 8 § första och
andra styckena eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 §
tredje stycket, eller

2. bryter mot förbudet i 9 § första stycket.
Om en gärning som avses i första stycket 1 är ringa, ska den inte medföra

ansvar.

14 § Det ska inte dömas till ansvar enligt 13 § om gärningen är belagd med
strängare straff i annan lag.

Tillsyn
15 §
I 7 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659) finns bestämmelser om att
verksamhet som avser estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektions-
behandlingar samt dess personal står under tillsyn av Inspektionen för vård
och omsorg.

I 10 kap. patientsäkerhetslagen finns bestämmelser om överklagande av

beslut enligt den lagen.

Avgift
16 §
Den som bedriver verksamhet enligt denna lag ska betala en årsavgift
till Inspektionen för vård och omsorg för myndighetens tillsyn.

Regeringen får meddela föreskrifter om avgiftens storlek.

17 § Inspektionen för vård och omsorgs beslut om att ta ut avgift enligt
16 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

ARDALAN SHEKARABI
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.