SFS 2013:518 Lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Läkemedelslag (2015:315) / SFS 2013:518 Lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
130518.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i läkemedelslagen (1992:859);

utfärdad den 13 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om läkemedelslagen (1992:859)

dels att 2 b och 8 f §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 8 j §, av följande lydelse.

2 b §

3

Ett läkemedel som beretts enligt en erkänd homeopatisk metod och

som inte påstås ha viss terapeutisk effekt och som är avsett att intas genom
munnen eller avsett för yttre bruk ska på ansökan registreras enligt denna lag,
om graden av utspädning garanterar att läkemedlet är oskadligt. Läkemedlet
får registreras endast om det inte innehåller mer än en tiotusendel av moder-
tinkturen eller, i fråga om humanläkemedel, mer än en hundradel av den
lägsta använda dos av en sådan aktiv substans som i läkemedel medför recept-
beläggning. Ett homeopatiskt läkemedel avsett för djur får registreras obero-
ende av det sätt på vilket det ges om detta beskrivs i Europeiska farmakopén
eller i en annan inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet officiellt an-
vänd farmakopé.

Lagen gäller för homeopatiska läkemedel som registrerats enligt första

stycket, dock med undantag för

� 2 a §, om läkemedel för vilka ansökan om godkännande prövas eller har

prövats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004,

� 2 c §, om traditionella växtbaserade läkemedel,
� 3 §, om tillämpning av lagen på en vara eller varugrupp som inte är läke-

medel,

� 4 §, om krav på läkemedel,
� 6 §, första, tredje och fjärde styckena, om godkännande av läkemedel

m.m.,

� 6 a § andra stycket, om registrering av traditionella växtbaserade läkeme-

del,

� 6 b § andra stycket, om vissa immunologiska läkemedel,
� 8�8 d §§, om godkännande av läkemedel m.m.,
� 8 f § första stycket 2, om att det ska anges om läkemedlet saknar terapeu-

tisk effekt,

� 8 g�10 §§, om klassificering och säkerhetsövervakning m.m.,
� 13�14 §§, om kliniska prövningar m.m.,

1 Prop. 2012/13:118, bet. 2012/13:SoU25, rskr. 2012/13:270.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/26/EU av den 25 oktober 2012 om
ändring av direktiv 2001/83/EG, vad gäller säkerhetsövervakning av läkemedel (EUT
L 299, 27.10.2012, s. 1, Celex 32012L0026).

3 Senaste lydelse 2006:253.

SFS 2013:518

Utkom från trycket
den 24 juni 2013

background image

2

SFS 2013:518

� 21 a § första och tredje styckena, om förbud mot marknadsföring m.m.,
� 21 c §, om informationsfunktion, och
� 22 §, om förordnande av läkemedel m.m.

8 f §

4

Den som har fått ett läkemedel godkänt ska, för varje godkänd variant

av läkemedlet, informera Läkemedelsverket om när det släpps ut på den
svenska marknaden. Den som har fått ett läkemedel godkänt ska också minst
två månader i förväg meddela Läkemedelsverket om försäljningen av läke-
medlet upphör tillfälligt eller permanent på den svenska marknaden. Om det
finns särskilda skäl, kan meddelandet lämnas senare än två månader i förväg.
Om försäljningen avser ett humanläkemedel, ska orsaken till att försäljningen
upphör anges i meddelandet. Det ska särskilt anges om försäljningen upphör
till följd av att

1. läkemedlet är skadligt,
2. läkemedlet saknar terapeutisk effekt,
3. förhållandet mellan nyttan och riskerna med läkemedlet har ändrats,
4. läkemedlets kvalitativa och kvantitativa sammansättning inte överens-

stämmer med den uppgivna,

5. metoderna för tillverkning och kontroll av läkemedlet inte överensstäm-

mer med de uppgivna,

6. ett krav som utgjort en förutsättning för tillstånd till tillverkning inte har

uppfyllts, eller

7. ett villkor för godkännandet för försäljning inte har uppfyllts.
Om ett läkemedel inte släpps ut på den svenska marknaden inom tre år från

det att godkännandet beviljades eller, om skyddstid för ett referensläkemedel
löper vid tidpunkten från beviljandet, från det att läkemedlet fick börja säljas,
ska Läkemedelsverket besluta att godkännandet inte längre ska gälla. Motsva-
rande gäller om ett läkemedel som tidigare släppts ut på den svenska markna-
den under tre på varandra följande år inte längre saluförs här i landet.

Läkemedelsverket får med hänsyn till skyddet för folkhälsan eller djurhäl-

san besluta om undantag från andra stycket.

8 j §

Den som har fått ett humanläkemedel godkänt ska utan dröjsmål med-

dela Läkemedelsverket varje åtgärd som har vidtagits för att

1. dra in eller inte längre tillhandahålla läkemedlet,
2. begära att godkännandet för försäljning dras in, eller
3. inte ansöka om förnyat godkännande för försäljning.
I meddelandet ska skälen till att åtgärden har vidtagits anges. Det ska sär-

skilt anges om åtgärden har vidtagits till följd av att

1. läkemedlet är skadligt,
2. läkemedlet saknar terapeutisk effekt,
3. förhållandet mellan nyttan och riskerna med läkemedlet har ändrats,
4. läkemedlets kvalitativa och kvantitativa sammansättning inte överens-

stämmer med den uppgivna,

5. metoderna för tillverkning och kontroll av läkemedlet inte överensstäm-

mer med de uppgivna,

6. ett krav som utgjort en förutsättning för tillstånd till tillverkning inte har

uppfyllts, eller

7. ett villkor för godkännandet för försäljning inte har uppfyllts.

4 Senaste lydelse 2006:253.

background image

3

SFS 2013:518

Om åtgärden har vidtagits till följd av en sådan omständighet som anges i

andra stycket 1�7, ska vid samma tidpunkt även Europeiska läkemedelsmyn-
digheten meddelas om åtgärden.

Den som har fått ett humanläkemedel godkänt ska utan dröjsmål också

meddela Läkemedelsverket och Europeiska läkemedelsmyndigheten om åt-
gärden har vidtagits i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det, i de fall åtgärden har vidtagits till följd av en sådan omständighet som
anges i andra stycket 1�7.

Denna lag träder i kraft den 28 oktober 2013.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.