SFS 2007:1456 Lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Läkemedelslag (2015:315) / SFS 2007:1456 Lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
071456.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i läkemedelslagen (1992:859);

utfärdad den 20 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 18 § läkemedelslagen (1992:859)

ska ha följande lydelse.

18 §

2

Bestämmelser om handel med läkemedel finns, förutom i denna lag,

i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m. och i lagen (2007:1455)
om detaljhandel med nikotinläkemedel.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2008.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2007/08:17, bet. 2007/08:SoU7, rskr. 2007/08:107.

2

Senaste lydelse 1996:1153.

SFS 2007:1456

Utkom från trycket
den 9 januari 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.