SFS 2015:316 Lag om ändring i läkemedelslagen (2015:315)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Läkemedelslag (2015:315) / SFS 2015:316 Lag om ändring i läkemedelslagen (2015:315)
150316.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i läkemedelslagen (2015:315);

utfärdad den 28 maj 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 4 kap. 1 §, 8 kap. 3 § och 18 kap.

3 § läkemedelslagen (2015:315) ska ha följande lydelse.

4 kap.

1 §

Ett läkemedel ska vara av god kvalitet och ändamålsenligt. Läkemedlet

är ändamålsenligt om det är verksamt för sitt ändamål och vid normal använd-
ning inte har skadeverkningar som står i missförhållande till den avsedda
effekten.

Ett läkemedel ska vara fullständigt deklarerat, ha godtagbar och särskil-

jande benämning samt vara försett med tydlig märkning. I kravet på tydlig
märkning ingår i fråga om ett receptbelagt humanläkemedel att det ska vara
försett med säkerhetsdetaljer.

8 kap.

3 §

Den som har beviljats tillstånd enligt 2 § till tillverkning av humanläke-

medel ska

1. vid tillverkningen använda endast aktiva substanser som tillverkats i

enlighet med god tillverkningssed och distribuerats i enlighet med god distri-
butionssed för aktiva substanser,

2. omedelbart underrätta Läkemedelsverket och innehavaren av godkän-

nandet för försäljning av läkemedlet om tillståndshavaren får information om
att ett läkemedel som omfattas av tillverkningstillståndet är, eller misstänks
vara, ett förfalskat läkemedel,

3. kontrollera att de tillverkare, importörer eller distributörer från vilka till-

ståndshavaren skaffat de aktiva substanserna är anmälda hos Läkemedels-
verket enligt 10 kap. 2 § eller hos behörig myndighet inom EES,

4. kontrollera de aktiva substansernas och hjälpämnenas äkthet och kvali-

tet,

5. se till att hjälpämnena är lämpliga för användning i läkemedel, tillämpa

god tillverkningssed för hjälpämnen och dokumentera åtgärderna, och

1 Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/62/EU av den 8 juni 2011 om änd-
ring av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkeme-
del vad gäller att förhindra att förfalskade läkemedel kommer in i den lagliga försörj-
ningskedjan, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2015:316

Utkom från trycket
den 5 juni 2015

background image

2

SFS 2015:316

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

6. kontrollera säkerhetsdetaljer på de humanläkemedel som tillståndshava-

ren hanterar.

18 kap.

3 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. att kravet på säkerhetsdetaljer i 4 kap. 1 § andra stycket även ska gälla

för vissa receptfria humanläkemedel,

2. undantag från kraven på fullständig deklaration, tydlig märkning och

säkerhetsdetaljer i 4 kap. 1 § andra stycket,

3. kontroll av säkerhetsdetaljer som avses i 4 kap. 1 § andra stycket,
4. erkännande av ett sådant godkännande eller en sådan registrering för för-

säljning som meddelats i ett annat EES-land,

5. ansökan, beredning, godkännande eller registrering som avses i 4 kap.

9 §, och

6. förutsättningar för utbytbarhet av läkemedel.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.