SFS 2009:306 Lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Läkemedelslag (2015:315) / SFS 2009:306 Lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
090306.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i läkemedelslagen (1992:859);

utfärdad den 2 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 22 c § läkemedelslagen (1992:859)

ska ha följande lydelse.

22 c §

2

Om Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd begränsat eller dragit in

en läkares eller en tandläkares behörighet att förskriva alkoholhaltiga läke-
medel enligt 5 kap. 11 eller 12 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på
hälso- och sjukvårdens område, får sådant läkemedel på ordination av läka-
ren eller tandläkaren inte lämnas ut. Detsamma gäller när Ansvarsnämnden
för djurens hälso- och sjukvård dragit in eller begränsat en veterinärs behö-
righet att förskriva alkoholhaltiga läkemedel.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2008/09:94, bet. 2008/09:MJU20, rskr. 2008/09:197.

2 Senaste lydelse 1998:537.

SFS 2009:306

Utkom från trycket
den 28 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.