900429.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:429

ändring i läkemedelsfdrordningen (1962:701);

utkom från trycket

.utfärdad den 23 maj 1990.

'

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om läkemedelsförordningen

^ (1962:7 01)^

dels att i 1 § 3 och 5 mom., 5 §, 8 § 3 och 4 mom., 14 c, 15, 17 och 18 §§,

20 § 5 mom. samt 21 § 2 mom. ordet "socialstyrelsen" i olika böjningsfor-

' mer skall bytas ut mot "läkemedelsverket" i motsvarande form,

dels att i 15 § ordet "styrelsen" skall bytas ut mot "verket",
dels att 16 § skall ha följande lydelse.

16

För att täcka statens kostnader for kontrollen av farmacevtiska

specialiteter och for granskningen av kliniska läkemedelsprövningar skall

den som söker eller erhållit registrering eller gör anmälan om klinisk
prövning erlägga särskilda avgifter som bestäms av regeringen. Motsvaran­
de gäller for den som anmäler vara eller fått vara undantagen från läkeme­
delskontrollen enligt 1 § 3 mom. första stycket 2.

den 12 juni 1990

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

På regeringens vägnar

. INGELA THAL�0N

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

' Prop. 1989/90:99, SoU21, rskr. 270.

^ Senaste lydelse av

1 §3 mom. 1981:51

1 §5 mom. 1970:207

5 § 1970:207

8§3mom. 1987:1080

8 § 4 mom. 1987: 116

14 c § 1983:467

15 § 1979:1129

17 § 1970:207

18 §1979:1129

20 §5 mom. 1970:207

21 §2 mom. 1970:207.

' Senaste lydelse 1979:1129.

t'

⬢ f \ .

o

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.