910285.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:285 Lag

Utkom från trycket

Om

ändring i läkemedelsförordningen (1962:701);

den 22 ma j 199 i

utfärdad den 18 april 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 20 § 2 mom. läkemedelsförord­

ningen (1962:701) skall ha följande lydelse.

20 § 2 mom} Till böter döms den som

a) tillverkar, saiuhåller eller försäljer läkemedel utan att vara berättigad

därtill eller eljest i strid mot 15 § eller mot villkor, som gälle r för åtnjutan­
de av tillstånd till sådan verksamhet;

b) i ansökan om registrering eller tillstånd enligt denna förordning

lämnar oriktig uppgift rörande förhållande av betydenhet;

c) bryter mot villkor, som föreskrivits med stöd av 1 § 3 mom. andra

stycket, eller mot vad som eljest föreskrivits rörande märkning;

d) åsidosätter nödig aktsamhet vid hantering av läkemedel eller vid

handhavandet av emballage eller redskap, som använts till läkemedel;

e) åsidosätter i 1 § 3 mom. sista stycket eller i 14 c § föreskriven skyldig­

het att göra anmälan eller i anmälan lämn ar oriktig uppgift rörande förhål­

lande av betydenhet; eller

f) bryter mot villkor, som föreskrivits med stöd av 5 § rörande utläm­

nande av läkemedel.

tf-

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

' Prop. 1990/91:68, JuUlO, rskr. 155.

514

' Senaste lydelse (983:467.

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.