910229.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Ug

SFS 1991:229

om ändring i läkemedelsförordningen (1962:701);

uckom Mn tryckei

den 15 ma j 1991

utfärdad den 2 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 16 § läkemedelsförordningen

(1962; 701) skall ha följan de lydelse.

16

För att täcka statens kostnader för kontrollen av farmacevtiska

specialiteter och för granskningen av kliniska läkemedelsprövningar skall
den som söker eller erhållit registrering eller gör anmälan om klinisk

prövning erlägga särskilda avgifter som bestäms av regeringen. Motsvaran­

de gäller för den som anmäler vara eller fått vara undantagen från läkeme­
delskontrollen enligt 1 § 3 mom. första stycket 2 och den som söker eller
erhållit tillstånd att tillverka sådana medicinska gaser på vilka denna

förordning tillämpas enligt föreskrift med stöd av 1 § 5 mom.

Denna lag träder i kraft 1 juli 1991.

På regeringens vägnar

ULF L�NNQVIST

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

' Prop. J 990/91; 100(611. 7). SoUI2, rskr. 211.

' Senaste lydelse 1990:42 9.

^

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.