850296.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:296

Ulkom från trycket

den 4 juni 1985

Lag

om ändrmg i läkemedelsförordningen (1962:701);

utfärdad den 23 maj 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § 4 mom. läkemedelsförord­

ningen (1962:701) skall ha nedan angivna lydelse.

1 § 4 mom} Denna förordning skall inte tillämpas på

1. de varor som avses i lagen (1981:2 89) om radioaktiva läkemedel,

2. djurfoder som innehåller antibiotika eller andra kemoterapeutiska

medel och som har tillverkats vid foderfab rik eller liknande anläggning.

Beträffande narkotiska läkemedel tillämpas bestämmelserna i denna

förordning, om de inte strider mot vad som ä r särskilt stadgat om narko­

tika.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

På regeringens vägnar

G. SIGURDSEN

816

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

' Prop. 1984/85: 149, JoU 29. rskr 276 .

- Senaste lydelse 1981 :290.

/

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.