620701.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 701

KUNGL. MAJ:TS

Läkemedelsförorduing;

Qiotn Stockholms Molt den H december 1062.

Knngl. Maj:t har, efter riksdagens hörandeh funnit gott förordna som

följer.

Inledande bestämmelser

1 §.

? mom. Med lälcetnedel förstås i denna förordning sådan vara ym ar ay-

⬢sedd antingen att A'id invärtes eller ntvärtes bruk

^

eller bota ^nkdom dier sjukdomssymtom hos

ai siSom,

eljest pä angivna sätt användas i

j förutsättnin*^ att varan

skada ol I er kroppsfd eller vid forlossning, a

doseringsanvisning

för sådant ändamål genom beredning, dosenn^

iordningställts i bruksfärdlgt skick,

Kind för infusionsändamål,

2 mom. Sasom laemcdel

och protesmolerial,

nnljoiidel av medlets viKi, ej

munhåla ehor svait, '^^j "�~�~,*^::iniiikt

⬢soucr, fvuklsoller eller sädana f"

annat än vad som jamhkt

och liknande kercdningarr vi %

^

-ffntide sädana medel

livsmcdelsstudgan mu^^nga ^

�~ stadgas o^Ha ketraf _

dylikt,

Ej heller skall vad i foror

Antiseptiska lösningar,

märkning,'som

soni sårsnlvor, inanchiingsoljo .

och marknii

vilka uppfylla de

forordning tiUai

img endast i den

j: j^emedel ⬢ äg^a

" 1'^ som

Beträffande narkotiska laKcn

^ao

ning tillämpning, i den nia

om narkotika.

' Prop. 19C2: 184; L'U 43;

f

\

i362.Nrm'''(>'

m~G2H000. Soerrsk {örfaitnimssamlmO

M I

I

¬

background image

1962 - Kr 701

O

Dli pärsktldn skiil äro rJärlill, äf^cr mcclicina]s!.3Telsen f"

a!t fkMina föroidnirti,^ Iicll i.'llrr delvis skfdl tillämpas beträffande

kan användas i)ä sfUl i 1 inom. .siig.s men icke iorclningsläI[Ls i bruk^^'

skic-k for sädani ämiainä], samt betriiffande annan vara, som i r .f'

egenskaj>er OL-IJ amliminitig star läkemedel nära.

'im

k' ?⬢

Med fanuaccvtisl: spcrnilitrl. för.stäs standardiserat läkemedel

avsett ati tillhandahällas iörlirukaren i tillverkarens originalförpad-n^^rt

Sådan fannaoevtisl: sju'cialilet, som ulgöre.s av antingen serum eller f

tion därav, hänärnntle frän människa eller djur och innehållande sneeifS'

antdnopjiar, rllcr vaccin, ^nnjninme eller annat preparat av biolo4kt-

sinamg, avsett att genom intorande i organl.smcn framkalla eller Dåvis4 "

uumtlct eller därmed likartat tillständ, benämnes i denna förordninA?

Icnptoqir.hl prrparal.

^

Lakemedel skall vara av fullgod beskaffenhet oclt får icke vid noriinf

användning medlura skade^erkningar, som stå i missförhållande till den

avsrdda ettekton.

5

Läkemedel sk.Ml vid ull ämnande vara fullständigt deklarerat med avsr-

ende jia sam inansat In mg samt halt av ingående beståndsdelar, om ej medi-

en.alst}rcdsen medgivit annat.

Li vara vilseledande med avseende på m ed-

r'.n'u?4

F'*U

ogcnsrlcajier i övrigt och ej heller vara

iorvaNling med annat läkemedel.

!än,^

före.skrifter röramlc märkning och ul -

kmunmde samt förordnande av läkemedel

(.)

S'itln'irt'i k

vnrn

Xärmnre bestämmelser om pris-

sjll.nn.s; as läkemedel pa apotek meddelas särskilt.

Om iillverknmg

ning oller ompad4in^^^^^

^ <^vn na förordning framställning samt förpack-

dare, liedrh-fs^^iauLiM

bilcemcdel må, föniiom av apofeksförcstäa-

. ^"tan lilisi^id .so , 44

giska jireparat bedriiM^

I

sLytdo't må tillverkning av bakteriolo-

vetcrinärnn-dicinska ansl-di'^

bakteriologiska h-iboratoriiim och statea-

Oai införsel

1 j

. *

s ^

bu;cvslåmi4e4f4^sh

Prep^al må införas till riket endast

1'^'btcriologiska lat,oratorium. Härom stadgas SBT

da.st av

Likcmcdel an .som avses i 1 mom. må införas till rike^

¬

background image

1962 . Nr 701

190a

.^) (len som ar behörig atl tillverka eller idk« h. a ,

.

b) föreståndare för vetenskaplig institutinn

läkemedlet;

,5itel eller högskola samt för sådaX,^^^ motsvarande vid unil

Om hande l

10 §.

all annan försäljning.

^

Partihandel med läkemedel

a) den som hehörigen tillverkat medlet,

�~ '

'

b) apoteksföreståndare; SMit ^

partihandel med läkemedel.

c) den som innehar tillstana

av apoteksföreståndare.

.ned

Om hantering

13

T-I,pmedel skall nödig a kl-

och transport av la

eller på anna

Yiå handhavande,

icke åtkommes av

samhet iakttagas, så att m

sätt kan vålla skada.

14 §.

.

.ugji oskadliggöras.

...

~

na förorsaka skada.

t I

m, forsk-

^ \

f I I;

⬢: > I

Ii

Tuef

^Srd'; Lit

"""

anLll;�el"ä;

i |!

⬢ c) den som innehar tillstånd att till riket införa läkemedlet

'

3 moni. Utan hinder av vad i 1 och 2 mom. stadgas må rasande införa

läkemedel, som han for personligt bruk medför till riket, samt läkemedel

transiteras eller eljest befordras under tullkontroll eller uppläggas å tull-

} I

lager eller i frihamn.

.

j > :

. .

9 § .

I i

Har läkemedel anmälts till tullklarering for någon som ej är berättigad

! I

att infiira varan, må han, om tillstånd till införsel ej erhålles, överlåta va-

|

ran till någon, som är'berättigad att införa den, eller oc k åter ulföra vararil

i i.

Införes, överlåtes eller iitföres varan ej inom fyra månade r efter det den

\'

sliall anses hava mottagils av tullanstalt eller inom den längre tid general-

|

j \

tullstvrelsen bestämmer, tillfaller varan jämte emballage kronan, om det ej

^ :,|

ar ujjpenbart obilligt. Med egendom som tillfallit kronan skall förfaras på

;;

srdt inedicinalslyrelsen bestämmer.

t! I

I ! ;

fr f

t

¬

background image

1962 ⬢ Nr 701

Om Imnlroll ocb tillsjir

15

Farnuircvlislc spechilik-t ma. om cj annal särskilt stadgas, icke f<Wa-

ulan alt ^⬢ara rcgislirrad lio.s incdicinalslyrelsen. Farmaccvtisk spec,'iv'

ma icke rogisireras med mijidre den ])ol'minits äiulamälscnlig ncli bc!!-

inelseriia i 4 -(>

i d^Tigt iakttagits. Kegislrering må förbindas med '

sk i [da villkor tiJi loreliyggande av slcada,

Registrerad faniiae.evtisle sju'ciidilel skall fortlöpande kontrolleras 'JPA "

medieinalslyrelseius iursorg.

^

Registrering må åLerkallas om förhållanden, som legal till griim] fnr >

gistrej'ingen, icke längre äro för handen. �lerkallclse av registrering m'

oelc ske oni villkor för specialilclcns lillhamlaliållandc åsidosatics eller om

s])eeialile[eji är föremål fiir reldam som iiincfatiar oriktig, starkt överdriven

eller vilseledande uppgift oin .s])ecialilelen5 verkan eller egenskaper i � \T]ITI.

16 fl.

^ Fö r att läeka statens kostnader för kontrollen av farmaccviiska specia-

lileier skall den som söker eller erhållit registrering erlägga sär.sldlda a v­

gifter.

17 §.

'1'Illsyncn över efterlevnaden av denna förordning och i anslutning där-

litl ineddehule föreskrifter utövas nv medicinalstyrelsen.

18

...fullgör liilsynsverksamhct sladl, när helst han sä påfordrai,

tor tillsynen aga t i! I trade titt lokal, där läkemedel tillver](.as eller hantera^

att där nltaga juov av sä<lan( medel och i övrigt företaga m-

iloisokning, vartill hans tjänsteåligganden giva anledning. För uttaget prov

II t gar ej ersättning.

'

^

"

Den hos vilken pro\' lagos år .sl^yldig att lämna erforderligl bilratle dd

piovlagningen.

.

r.

"Vagras tillträde som avses i första slvcket eller Inträde som i andra styc^

K'-l ^ag.s, ager mediemalslyrelsen förelägga lämpligt vite.

<)rdnin<'^,K'h'\^MTf!!''^

utöva lillsyn över efterlevnaden av denna %⬢

hilr-uk"v ] l if

n"

föreskrifter eller anlitats såsöj?

s

enna

hefaltning med ärende, .som

som <1 irh?on

r '

oheliörigen-nvttja vrkeshcmligh^.

anse S "i -

Jieller om det icke^^

-lollkt ' :

y|.IKw,rl,clsfdfannKlk nrarrforM»

unii,.,]Kt .n pcrsouhg mikir, varom han sålunda fåll vctskaPig

⬢Tre

Ansvarsbestaniniclser m. in.

lil?

"lovijglöfM-sd nv ir,kc.iio<lcl och fönökig

ilärlill dlcråjesri s\rW]tå''t-

läkemedel ulmi .ill vira

IV lillslSnrt Ull så,lan vc,ks,mii,ei!' ''

villkor, som «nllcr för

k.

¬

background image

^962 .-NI m- '

1�05

et, elK-r mot vad som e jest foreskrivits rörande märknlngTek;r

d) åsidosätter nwlig aldsainhet vid kantering av läkenicdél eller vid kand

havaiidct av emballage eller redskap, som använts till läkemedel

:i juom. Tlcgar någon gurmng som avses i 2 mom. av oaktsanihet, vilke n

med liansyn till omständigheterna ar att anse såsom ringa, ékall kan vara

fri från ansvar.

_

:

�r brott varom sägs i 2 mom. att anse såsom grovt, må dö mas till fäng else

i högst ett är.

-

// mom. Brjder nägon mot 19 §, domes till dagsböter eller fängelse. Gär­

ningen mä al alas av allmän åklagare allenast efter angivelse av måls­

ägande.

5 mom. Har någon genom lagakrafiviinncn dom övertygats om att hava

briilit mot villkor, som gäller för åtnjutande av honom enligt denna för­

ordning meddelat tillstånd, skall åklagaren ofördröjligen underrätta medi­
cinal stvTel sen därom.

⬢ 21 §.

/ mom. Läkemedel som tlllvcrkals, saluliålles eller forsalts i strid mot

bestämmelse i denna förordning eller i anslutning därtiU ined^

skrift eller villkor eller som icke märkts på föreskrivet satt skall med till

^äande em» förklaras fön-erkat till kronan t ^nnes egendonien^

behåll, skall i stället värdet förklaras förverkat. Ar påföljd som nu sa.ts

uppenbart oblllig, må den

på säkert ställe under

2 mom. Lakemedel som ta:-,ils i be slå,.,

�~vrjmrt hunnida det i hestag

läs till dess genom lagakraflvunnel beslut ar mgjort, kunmaa

tagna är förverkat.

Qnm enlist lagakraftvimnct he-

Mcd läkemedel ock

D^i'satt med i c in al styrel sen hestäm-

.it förklarats förverkat, skall förfaras pa satt mea,c

slut

mer.

TiUämpmngsföreskrifter

0�~. t�~,s,.nasg..ins 0.U

förordning, om registrering ock av^iue

förordningen stadgas särskilt.

Denn. föror,Ining träder I U «n den I Janneri 19M.

Genom förordningen upp ^

^913 (nr ^^^^åonlroll å och handel

apoteksvanistadgan öen H Jo^e

angående k ^roii

kungörelsen den 30

bakteriologiska pr p | farmacev-

med vfssa för människor

306) angående kana

kungörelsen den 15 l^m

m konlroll å och handel

tiska specialiteter; samt

jöBl

-^nrat.

- v n

kungörelsen den la 4.^

^ ? hänvisning till fö reskn 1

med vissa för djur

. Om i allmän iorfaltiunff

f {jenua rörordnmS.

som ersatts genom bcsianin

(5,e

?Hsti

1 stallet tillämpas.

⬢ rubtam| ' 'i-eglstrerlag av farmar

Genom förordningen

J

"»^''^ioMet stwl» doe''

ilrraftträdande medde al-' ' "(^."cevtisl, specmWe

specialitet. Vid kontroll «

¬

background image

11502 ⬢ Nr 701 och 702

oninin^ciis ]>L'sl:iiiiin(.'Jscr !ill.iiii}':is ju7i:v:il i avseende a SpeciaJifef

Histiri-Als enli^n ählrc l)csliiinnu'].ser. ^

Ik-sliit

denna fdrordiunc: .ma meddelas jämväl foro don i ⬢

1!)("»{ med vcrlian litli^ast fiam oeli jned niiinnda dag.

J^QUari

De[ alla som vcderhär liava sig hörsainligen att eflerrätta. Till vH

isso Jiava Vi tielta ined egen hand imdcrslcrivit ocJi med Vart Ir,, i

AJSSO

Itelnäfta lätit.

®igiH

Stcud-iholms sloll (Km 1'1 doeeiuhev 1002,

^'ärt k .,�~gr2S

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

anrikcsdeparlemerdet)

RUNT. B. JOHANSSO?{

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.