SFS 2018:485 Lag om ändring i läkemedelslagen (2015:315)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Läkemedelslag (2015:315) / SFS 2018:485 Lag om ändring i läkemedelslagen (2015:315)
SFS2018-485.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i läkemedelslagen (2015:315)

Utfärdad den 9 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om läkemedelslagen (2015:315)

dels att 3 kap. 2 §, 4 kap. 10 §, 5 kap. 1 §, 9 kap. 1 §, 15 kap. 1 och 3 §§,

16 kap. 1 § och 18 kap. 3 § ska ha följande lydelse,

dels att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen

(2016:527) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

3 kap.
2 §
I fråga om läkemedel för vilka ansökan om godkännande för försälj-
ning prövas eller har prövats enligt Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskaps-
förfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och
veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läke-
medelsmyndighet, gäller inte bestämmelserna i 4 kap. 2 och 6�9 §§ och 11�
21 §§, 5 kap. 1 § första stycket 1 och 2 samt andra stycket, 6 kap. samt
18 kap. 3 § 2�4.

I fråga om läkemedel för vilka godkännande för försäljning har beviljats

enligt den förordningen, gäller inte bestämmelserna i 4 kap. 10 § och 5 kap.
1 § första stycket 3.

4 kap.
10 §
2 Om det finns särskilda skäl, får tillstånd till försäljning av ett läke-
medel lämnas även i andra fall än som avses i 2, 4�7 och 9 §§. Om ett sådant
tillstånd avser försäljning från öppenvårdsapotek till konsument, får läke-
medlet säljas av samtliga öppenvårdsapotek.

5 kap.
1 §
3 Ett läkemedel får, om inte annat anges i andra stycket, säljas först
sedan det

1. godkänts eller registrerats för försäljning enligt 4 kap. 2, 4, 5 eller 9 §,
2. omfattas av ett erkännande av ett godkännande eller en registrering för

försäljning som har meddelats i ett annat EES-land enligt 4 kap. 6 eller 7 §,
eller

3. omfattas av tillstånd till försäljning enligt 4 kap. 10 §.

1 Prop. 2017/18:91, bet. 2017/18:SoU23, rskr. 2017/18:272.

2 Senaste lydelse 2016:527. �ndringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

3 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

SFS

2018:485

Publicerad
den

16 maj 2018

background image

2

SFS

Läkemedel som tillverkas på apotek för en viss patient, ett visst djur eller

en viss djurbesättning får säljas utan sådana godkännanden, registreringar,
erkännanden eller tillstånd som avses i första stycket.

9 kap.


1 § Läkemedel eller mellanprodukter får importeras från ett land utanför
EES endast av den som har tillstånd till tillverkning av läkemedel eller sär-
skilt tillstånd till import av läkemedel.

Läkemedelsverket får besluta om särskilt tillstånd till import av läkemedel

enligt första stycket för

1. läkemedel som importeras för att tillgodose behov av läkemedel som

får säljas med stöd av tillstånd enligt 4 kap. 10 §,

2. läkemedel som ska användas för annat ändamål än sjukvård, eller
3. prövningsläkemedel.
Av 3 och 4 §§ framgår att resande respektive veterinär i vissa fall har rätt

att föra in läkemedel i landet.

15 kap.


1 § Ansökningsavgift ska betalas av den som ansöker om

1. godkännande eller registrering för försäljning av ett läkemedel,
2. erkännande av ett sådant godkännande eller en sådan registrering för

försäljning av ett läkemedel som har meddelats i ett annat EES-land,

3. tillstånd till försäljning enligt 4 kap. 10 §,
4. tillstånd till tillverkning av läkemedel,
5. sådan jämkning av ett godkännande för försäljning av ett läkemedel

eller en registrering för försäljning av ett traditionellt växtbaserat human-
läkemedel som medför att indikationerna för läkemedlet utvidgas, eller

6. tillstånd att få utföra en klinisk läkemedelsprövning.

3 § �&rsavgift ska betalas så länge ett godkännande, en registrering eller ett
tillstånd som avses i 1 § gäller.

16 kap.


1 § Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot artikel 3.1, 12.2
eller 37.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004, i
den ursprungliga lydelsen, eller 5 kap. 1 § första stycket, 7 kap. 9 § första
stycket, 8 kap. 2 §, 9 kap. 1 § första stycket eller 10 kap. 1 § i denna lag
döms till böter eller fängelse i högst ett år, om gärningen inte är belagd med
straff enligt brottsbalken eller enligt lagen (2000:1225) om straff för smugg-
ling.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

18 kap.


3 §4 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. att kravet på säkerhetsdetaljer i 4 kap. 1 § andra stycket även ska gälla

för vissa receptfria humanläkemedel,

2. undantag från kraven på fullständig deklaration, tydlig märkning och

säkerhetsdetaljer i 4 kap. 1 § andra stycket,

3. kontroll av säkerhetsdetaljer som avses i 4 kap. 1 § andra stycket,

4 Senaste lydelse 2016:527.

2018:485

background image

3

SFS

4. erkännande av ett sådant godkännande eller en sådan registrering för

försäljning av ett läkemedel som har meddelats i ett annat EES-land,

5. ansökan, beredning, godkännande eller registrering som avses i 4 kap.

9 §,

6. tillstånd i sådana särskilda fall som avses i 4 kap. 10 §, och
7. förutsättningar för utbytbarhet av läkemedel.

2. Bestämmelsen i 4 kap. 10 § andra meningen gäller inte tillstånd som

har lämnats före ikraftträdandet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
2. I fråga om tillstånd till försäljning av antroposofiska medel som reger-

ingen har beslutat före ikraftträdandet gäller 4 kap. 10 §, 5 kap. 1 §, 15 kap.
3 § och 16 kap. 1 § i den äldre lydelsen, med den begränsningen att tillstånd
enligt 4 kap. 10 § första stycket inte får förlängas.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

2018:485

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.