SFS 1994:83 Lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Läkemedelslag (2015:315) / SFS 1994:83 Lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
SFS 1994_83 Lag om ändring i läkemedelslagen (1992_859)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:83

Utkom från trycket
den 15 mars 1994

Lag
om ändring i läkemedelslagen (1992:859);

utfärdad den 3 mars 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2, 5, 7 och 25 §§ läkemedelslagen

(1992:859) skall ha följande lydelse.

2 § Denna lag tillämpas inte på djurfoder som innehåller antibiotika
eller andra kemoterapeutiska medel.

Med undantag för 25, 28 och 29 §§ tillämpas inte denna lag på varor som

beretts i enlighet med en erkänd homeopatisk metod och som registrerats
av Läkemedelsverket.

En vara som beretts enligt en erkänd homeopatisk metod och som inte

påstås ha viss terapeutisk effekt och som är avsedd att intas genom
munnen eller avsedd för yttre bruk skall på ansökan registreras om graden
av utspädning garanterar att varan är oskadlig. Särskilt skall beaktas att
varan inte får innehålla mer än en tiotusendel av modertinkturen eller mer
än en hundradel av den lägsta använda dos av en sådan aktiv substans som
i läkemedel medför receptbeläggning.

Om det är påkallat från hälso- och sjukvårdssynpunkt får regeringen

eller, efter regeringens bemyndigande, Läkemedelsverket, föreskriva att
lagen helt eller delvis skall tillämpas på varor som avses i andra stycket.

5 § Ett läkemedel får säljas först sedan det godkänts för försäljning.
Sådant läkemedel som tillverkas på apotek för viss patient får dock säljas
utan godkännande.

Om det finns särskilda skäl får tillstånd lämnas till försäljning av ett

sådant antroposofiskt medel, som inte avses i 2 § tredje stycket.

Om det finns särskilda skäl får tillstånd till försäljning av ett läkemedel

lämnas även i andra fall.

7 § Läkemedelsverket prövar frågor om godkännande enligt 5 § första
stycket. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Läkeme-
delsverket prövar frågor om tillstånd enligt 5 § andra eller tredje stycket.

Ansökan om förnyelse' av ett godkännande skall ha kommit in till

Läkemedelsverket senast tre månader innan godkännandet upphör att

gälla. Ett godkännande gäller under tiden för prövning av ansökan om
förnyelse.

25 § Den som ansöker om godkännande för försäljning av ett läkemedel
eller om sådan jämkning av ett godkännande att indikationerna för läke-
medlet utvidgas eller ansöker om tillstånd att få utföra en klinisk läkeme-
delsprövning skall betala ansökningsavgift. Så länge godkännandet eller
tillståndet gäller skall årsavgift betalas. �ven den som ansöker om eller har
tillstånd att tillverka en sådan medicinsk gas, på vilken denna lag är

1

Prop. 1993/94:92, bet. 1993/94: SoU 15, rskr. 1993/94: 138.

148

background image

149

SFS 1994:83

tillämplig, och den som ansöker om eller innehar registrering av ett ho-

meopatiskt medel skall betala ansöknings- och årsavgift.

�&rsavgift får också tas ut för läkemedel för vilka har meddelats tillstånd

till försäljning enligt 5 § andra eller tredje stycket.

Regeringen beslutar om avgifternas storlek och får meddela ytterligare

föreskrifter om sådana avgifter. Efter bemyndigande av regeringen får
Läkemedelsverket meddela sådana ytterligare föreskrifter om avgifter som
inte gäller avgifternas storlek

Denna lag träder i kraft den 1 april 1994.

På regeringens vägnar

BO K�NBERG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.