SFS 1995:90 Lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Läkemedelslag (2015:315) / SFS 1995:90 Lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
SFS 1995_90 Lag om ändring i läkemedelslagen (1992_859)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

77

SFS 1995:90
Utkom från trycket
den 1 februari 1995

Lag
om ändring i läkemedelslagen (1992:859);

utfärdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 28 § läkemedelslagen

(1992:859) skall ha följande lydelse.

28 § Beslut som Läkemedelsverket i ett enskilt fall meddelat enligt
denna lag eller enligt en föreskrift som har meddelats med stöd av
lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Beslut som Läkemedelsverket, länsrätten eller kammarrätten i ett

enskilt fall meddelar skall gälla omedelbart, om inte annat förordnas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats

före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

1

Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.

background image

SFS 1995:90

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

78

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.