SFS 1999:54 Lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Läkemedelslag (2015:315) / SFS 1999:54 Lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
990054.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i läkemedelslagen (1992:859);

utfärdad den 25 februari 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § läkemedelslagen (1992:859)

skall ha följande lydelse.

1 §

Med läkemedel avses i denna lag varor som är avsedda att tillföras

människor eller djur för att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller
symtom på sjukdom eller att användas i likartat syfte.

Med radioaktiva läkemedel avses läkemedel som avger joniserande strål-

ning. Till radioaktiva läkemedel räknas inte slutna strålkällor.

I fråga om narkotiska läkemedel

,

om läkemedel som utgör dopningsmedel

och om läkemedel som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa
hälsofarliga varor

tillämpas bestämmelserna i denna lag, om de inte strider

mot vad som är särskilt föreskrivet om dessa varor.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1997/98:183, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139.

SFS 1999:54

Utkom från trycket
den 9 mars 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.