SFS 2004:197 Lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Läkemedelslag (2015:315) / SFS 2004:197 Lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
040197.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i läkemedelslagen (1992:859);

utfärdad den 15 april 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om läkemedelslagen

(1992:859)

dels

att 1, 13, 14 och 20 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas sju nya paragrafer, 13 a�g §§, av följande

lydelse.

1 §

3

Med läkemedel avses i denna lag varor som är avsedda att tillföras

människor eller djur för att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller
symtom på sjukdom eller att användas i likartat syfte.

Med radioaktiva läkemedel avses läkemedel som avger joniserande strål-

ning. Till radioaktiva läkemedel räknas inte slutna strålkällor.

Med prövningsläkemedel avses en farmaceutisk beredning av en aktiv

substans eller placebo som prövas eller används som referens vid en klinisk
läkemedelsprövning, inklusive produkter

1. som redan har godkänts för försäljning men som används eller sätts

samman (bereds eller förpackas) på annat sätt än det godkända,

2. som används för en icke godkänd indikation, eller
3. som används för att få ytterligare information om en redan godkänd an-

vändning.

I fråga om narkotiska läkemedel, om läkemedel som utgör dopningsmedel

och om läkemedel som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa
hälsofarliga varor tillämpas bestämmelserna i denna lag, om de inte strider
mot vad som är särskilt föreskrivet om dessa varor.

13 §

4

En klinisk undersökning på människor eller djur av ett läkemedels

egenskaper

(klinisk läkemedelsprövning)

får utföras för att utreda i vad mån

läkemedlet är ändamålsenligt. För klinisk prövning på människor finns även
bestämmelser i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser
människor. För klinisk prövning på djur finns bestämmelser i djurskyddsla-
gen (1988:534). Den kliniska läkemedelsprövningen får utföras i samband
med sjukdomsbehandling eller utan sådant samband. En klinisk läkemedels-

1

Prop. 2003/04:32, bet. 2003/04:SoU7, rskr. 2003/04:179.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/20/EG av den 4 april 2001 om till-

närmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar rörande tillämpning av
god klinisk sed vid kliniska prövningar av humanläkemedel (EGT L 121, 1.5.2001,
s. 34, Celex 32001L0020).

3

Senaste lydelse 1999:54.

4

�ndringen innebär att andra och tredje styckena upphävs.

SFS 2004:197

Utkom från trycket
den 27 april 2004

background image

2

SFS 2004:197

prövning får utföras på människor endast av en legitimerad läkare eller legi-
timerad tandläkare och på djur endast av en legitimerad veterinär. Den som
utför prövningen skall ha tillräcklig kompetens på det område som pröv-
ningen avser.

13 a §

De patienter eller försökspersoner som avses delta i en klinisk läke-

medelsprövning skall få sådan information om prövningen att de kan ta ställ-
ning till om de vill delta i den. De skall vidare informeras om sin rätt att när
som helst avbryta sin medverkan.

Om patienten eller försökspersonen är underårig eller en person vars me-

ning inte kan inhämtas på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat
hälsotillstånd eller något annat liknande förhållande, skall informationen
lämnas till de personer vars samtycke till deltagande i prövningen skall in-
hämtas enligt 13 b § andra eller tredje stycket. Dessutom skall patienten eller
försökspersonen så långt möjligt informeras personligen om prövningen.
Om han eller hon är underårig skall informationen lämnas av personal med
pedagogisk erfarenhet.

13 b §

Samtycke till deltagande i klinisk läkemedelsprövning skall alltid

inhämtas. Samtycke skall, om inte annat följer av andra eller tredje stycket,
inhämtas från de patienter eller försökspersoner som avses delta i pröv-
ningen eller, vid prövning som skall utföras på djur, från djurägaren.

När det gäller underåriga skall samtycke inhämtas från vårdnadshavarna.

Den underåriges inställning skall så långt möjligt klarläggas. �ven om vård-
nadshavarna har samtyckt till prövningen får den inte utföras om den under-
årige inser vad prövningen innebär för hans eller hennes del och motsätter
sig att den utförs.

När det gäller personer vars mening inte kan inhämtas på grund av sjuk-

dom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något annat liknande
förhållande skall samtycke inhämtas från god man eller förvaltare enligt
11 kap. 4 eller 7 § föräldrabalken med behörighet att sörja för den enskildes
person. Samtycke skall inhämtas även från patientens närmaste anhöriga.
Samtycket skall uttrycka patientens förmodade vilja. �ven om samtycke till
prövningen har inhämtats får den inte utföras om patienten i någon form ger
uttryck för att inte vilja delta.

13 c §

Ett samtycke till deltagande i klinisk läkemedelsprövning får när

som helst tas tillbaka med omedelbar verkan. De data som har hämtats in
dessförinnan får dock användas i prövningen. Ett återtaget samtycke får inte
påverka det fortsatta omhändertagandet av patienten eller försökspersonen.

13 d §

Kliniska läkemedelsprövningar som inte har samband med sjuk-

domsbehandling får inte utföras på den som får vård enligt lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsy-
kiatrisk vård.

13 e §

Kliniska läkemedelsprövningar får, om inte 13 d § gäller, utföras på

underåriga endast om

1. forskningen kan förväntas leda till direkt nytta för denna patientgrupp,

background image

3

SFS 2004:197

2. forskningen är avgörande för att bekräfta uppgifter som erhållits i kli-

niska läkemedelsprövningar med personer som har förmåga att samtycka till
deltagande i prövningar eller genom andra forskningsmetoder,

3. forskningen hänför sig direkt till ett kliniskt tillstånd som den under-

årige lider av eller är av sådan art att den endast kan utföras på underåriga,
och

4. inga incitament eller ekonomiska förmåner ges, undantaget kostnadser-

sättningar.

13 f §

Kliniska läkemedelsprövningar får utföras på den vars mening inte

kan inhämtas på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotill-
stånd eller något annat liknande förhållande endast om

1. forskningen är avgörande för att bekräfta uppgifter som erhållits i kli-

niska läkemedelsprövningar med personer som har förmåga att samtycka till
deltagande i prövningar eller genom andra forskningsmetoder,

2. forskningen hänför sig direkt till ett livshotande eller försvagande kli-

niskt tillstånd som den berörda personen lider av,

3. det finns anledning anta att medicineringen med det läkemedel som

skall prövas medför nytta som uppväger riskerna för patienten eller inte
innebär några risker alls, och

4. inga incitament eller ekonomiska förmåner ges, undantaget kostnadser-

sättningar.

13 g §

För att genomföra en klinisk läkemedelsprövning förutsätts att den

person, det företag, den institution eller den organisation som ansvarar för
att inleda, organisera och eventuellt finansiera prövningen kostnadsfritt till-
handahåller patienterna och försökspersonerna prövningsläkemedlet och, i
förekommande fall, den utrustning som krävs för att använda det.

Detta gäller inte vid kliniska läkemedelsprövningar som
1. genomförs utan medverkan av läkemedelsindustrin,
2. avser särläkemedel för vilka godkännandet förenats med villkor om

uppföljande undersökningar, eller

3. är av särskild betydelse för folkhälsan.

14 §

En klinisk läkemedelsprövning får endast genomföras sedan tillstånd

till prövning har meddelats eller anses beviljat enligt tredje stycket. Frågor
om tillstånd prövas av Läkemedelsverket.

Om Läkemedelsverket finner att tillstånd inte kan beviljas, skall sökanden

underrättas om detta. Sökanden får vid endast ett tillfälle ändra innehållet i
ansökan för att avhjälpa de brister som Läkemedelsverket funnit. Om ansö-
kan inte ändras skall den avslås.

Om Läkemedelsverket inte har fattat beslut inom 60 dagar från det att en

fullständig ansökan kom in till verket, skall tillstånd anses beviljat i enlighet
med ansökan.

Vad som sägs i tredje stycket gäller inte vid ansökan om tillstånd att ge-

nomföra en klinisk läkemedelsprövning som innefattar

1. läkemedel för genterapi och somatisk cellterapi, inklusive xenogen

cellterapi,

2. läkemedel som innehåller genetiskt modifierade organismer,

background image

4

SFS 2004:197

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

3. läkemedel som inte godkänts för försäljning i enlighet med Europapar-

lamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upp-
rättande av gemenskapsregler för humanläkemedel

5

, senast ändrat genom

kommissionens direktiv 2003/63/EG

6

, och som omfattas av del A i bilagan

till förordning (EEG) nr 2309/93, eller

4. läkemedel vars aktiva beståndsdel eller beståndsdelar är en biologisk

produkt som härstammar från människa eller djur eller innehåller biologiska
komponenter som härstammar från människa eller djur eller vars framställ-
ning kräver sådana komponenter.

20 §

7

Beslut av Läkemedelsverket som avses i 5 §, 6 § fjärde stycket, 12 §

andra stycket, 14 §, 16 § eller 17 § första stycket skall fattas inom den tid
som regeringen föreskriver.

Ett tillstånd enligt 5 § andra eller tredje stycket, 14 § första stycket, 16 §

eller 17 § första stycket får återkallas om någon av de väsentliga förutsätt-
ningar som förelåg när tillståndet meddelades inte längre föreligger eller om
något krav som är av särskild betydelse för kvalitet och säkerhet inte följts.

Ett tillstånd som skall anses beviljat enligt 14 § tredje stycket får återkal-

las om villkoren i ansökan om tillstånd inte längre är uppfyllda eller om nå-
got krav som är av särskild betydelse för kvalitet och säkerhet inte följts.

Särskilda bestämmelser finns om handläggning av sådana ärenden som

har anknytning till det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2004. �ldre föreskrifter gäller dock i

stället för de nya när ansökan om tillstånd till klinisk läkemedelsprövning
har gjorts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

5

EGT L 311, 28.11.2001, s. 67 (Celex 32001L0083).

6

EUT L 159, 27.6.2003, s. 46 (Celex 32003L0063).

7

Senaste lydelse 1996:1153.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.