SFS 1998:537 Lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Läkemedelslag (2015:315) / SFS 1998:537 Lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
980537.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i läkemedelslagen (1992:859);

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 22 c § läkemedelslagen (1992:859)

skall ha följande lydelse.

22 c §

2

Om Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd begränsat eller dragit in

en läkares eller en tandläkares behörighet att förskriva alkoholhaltiga läke-
medel enligt 5 kap. 11 eller 12 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på
hälso- och sjukvårdens område, får sådant läkemedel på ordination av läka-
ren eller tandläkaren inte lämnas ut. Detsamma gäller när Veterinära ansvars-
nämnden dragit in eller begränsat en

veterinärs behörighet att förskriva alko-

holhaltiga läkemedel.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

MAJ-INGER KLINGVALL

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1997/98:109, bet. 1997/98:SoU22, rskr. 1997/98:290.

2

Senaste lydelse 1996:1153.

SFS 1998:537

Utkom från trycket
den 22 juni 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.