SFS 2004:459 Lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Läkemedelslag (2015:315) / SFS 2004:459 Lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
040459.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i läkemedelslagen (1992:859);

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om läkemedelslagen

(1992:859)

dels att 11 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

3 a § I fråga om läkemedel som är avsedda för konsumenter eller som kan
antas komma att användas av konsumenter gäller också produktsäkerhetsla-
gen (2004:451).

11 § Läkemedelsverket får ålägga den som fått ett läkemedel godkänt att
återkalla läkemedlet från dem som innehar det

1. om det behövs för att förebygga skada,
2. om läkemedlet inte är verksamt för sitt ändamål,
3. om det inte är av god kvalitet, eller
4. om väsentliga krav i samband med tillverkning eller import inte upp-

fylls.

�&terkallelse har den innebörd som följer av 16 § första stycket produktsä-

kerhetslagen (2004:451).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2003/04:121, bet. 2003/04:LU29, rskr. 2003/04:241.

SFS 2004:459

Utkom från trycket
den 8 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.