SFS 2010:665 Lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Läkemedelslag (2015:315) / SFS 2010:665 Lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
100665.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i läkemedelslagen (1992:859);

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 22 c och 26 a §§ läkemedelslagen

(1992:859) ska ha följande lydelse.

22 c §

2

Om Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd enligt 8 kap. 10 eller

11 § patientsäkerhetslagen (2010:659) har begränsat eller dragit in en läkares
eller en tandläkares behörighet att förskriva alkoholhaltiga läkemedel, tek-
nisk sprit eller andra särskilda läkemedel än narkotiska läkemedel, får sådant
läkemedel på ordination av läkaren eller tandläkaren inte lämnas ut. Det-
samma gäller när Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård har
dragit in eller begränsat en veterinärs behörighet att förskriva alkoholhaltiga
läkemedel.

26 a §

3

Den som lämnar ut alkoholhaltigt läkemedel, teknisk sprit eller

annat särskilt läkemedel än narkotiskt läkemedel i strid med vad som före-
skrivs i 22 a, 22 b eller 22 c § eller föreskrifter som meddelats med stöd av
dessa bestämmelser, döms till böter. Detsamma gäller den som obehörigen
vidtar åtgärd med alkoholhaltigt läkemedel, som inte är avsett för invärtes
bruk, i syfte att göra varan användbar för förtäring.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342.

2 Senaste lydelse 2009:306.

3 Senaste lydelse 1996:1153.

SFS 2010:665

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.