821081.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982:1081 Lag

utkom från trycket

0111 äedrmg i Ilvsmedeislageii (1971; 511);

den 21 december 1982

2684

utfärdad den 9 december 1982.

Enligt riksdagens

beslut' föreskrivs i fråga om livsmedelslagen

(1971:511)

dels att 3 och 4 §§ skall ha nedan angivna lydelse,

J

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 28 §, av nedan angivna

lydelse.

p

3

Lagen gäller ej hantering av livsmedel i enskilt hushåll eller i kök i

förskola och fritidshem med högst två avdelningar.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer far dock

föreskriva att lagen helt eller delvis skall gälla hantering av vatten i enskilt

hushåll eller i kök som avses i första stycket, om vattnet är avsett att

drickas eller att användas vid hantering av livsmedel.

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med­
dela föreskrifter om undantag från lagens tillämpning i fråga om vissa slag
av livsmedel eller livsmedelstillsatser.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från lagens tillämpning på försvarsmakten.

' Prop. 1981/82:219. SoU 1982/83:6, rskr 35.

^ Senaste lydelse 1979:458.

¬

background image

3|[^

28

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

SFS 1982:1081

meddela föreskrifter om undersökning och annan kontroll som behövs för

att trygga efterlevnaden av denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

På regeringens vägnar

SVANTE LUNDKVIST

'Qtj

OlofKöhl

(Jordbruksdepartementet)

^ Förutvarande 28 § upphävd genom 1980; 210.

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.