SFS 2017:751 Lag om ändring i livsmedelslagen (2006:804)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Livsmedelslag (2006:804) / SFS 2017:751 Lag om ändring i livsmedelslagen (2006:804)
170751.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i livsmedelslagen (2006:804);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14 § livsmedelslagen (2006:804)

ska ha följande lydelse.

14 §

En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att de uppgifter

i offentlig kontroll som kommunen har enligt denna lag helt eller delvis ska
utföras av den andra kommunen. Genom ett sådant avtal får en kommun till-
handahålla tjänster åt en annan kommun. Rätten att besluta i ett ärende får
dock inte överlåtas till en annan kommun.

En kommun får också efter överenskommelse med en annan kommun upp-

dra åt anställda i den kommunen att besluta på kommunens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 6 kap.
38 § kommunallagen (2017:725). Föreskrifterna i 6 kap. 28�32 och 40 §§
kommunallagen om jäv och anmälan av beslut till nämnd ska tillämpas på den
som fattar sådana beslut.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som

har tillkännagetts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

SFS 2017:751

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.