SFS 1995:1694 Lag om ändring i livsmedelslagen (1971:511)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Livsmedelslag (2006:804) / SFS 1995:1694 Lag om ändring i livsmedelslagen (1971:511)
SFS 1995_1694 Lag om ändring i livsmedelslagen (1971_511)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1694

Utkom från trycket
den 23 januari 1996

Lag
om ändring i livsmedelslagen (1971:511);

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 34 och 35 §§ livsmedelslagen

(1971:511)2 skall ha följande lydelse.

34 § Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

35 § Beslut, som Statens livsmedelsverk i särskilt fall meddelat enligt
denna lag eller med stöd av regeringens förordnande enligt lagen, får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs

vid överklagande till kammarrätten.

Annat beslut, som Statens livsmedelsverk meddelat enligt lagen eller

med stöd av regeringens förordnande enligt lagen, får överklagas hos
regeringen. För tillvaratagande av konsumentintresset inom livsme-
delsområdet får ett sådant beslut överklagas av organisation, vilken är
att anse som central arbetstagarorganisation enligt lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet eller motsvarande sammanslutning på
arbetsgivarsidan.

1

Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55.

2

Lagen omtryckt 1989:461.

3384

background image

SFS 1995:1694

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall

där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

På regeringens vägnar

MARGARETA WINBERG

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

3385

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.