SFS 2000:333 Lag om ändring i livsmedelslagen (1971:511)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Livsmedelslag (2006:804) / SFS 2000:333 Lag om ändring i livsmedelslagen (1971:511)
000333.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i livsmedelslagen (1971:511);

utfärdad den 18 maj 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 29 § livsmedelslagen (1971:511)

2

skall ha följande lydelse.

29 §

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva

att den som hanterar livsmedel skall utöva en efter verksamhetens art läm-
pad särskild tillsyn av hanteringen.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2000.

På regeringens vägnar

KJELL LARSSON

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:92, bet. 1999/2000:MJU18, rskr. 1999/2000:209.

2

Lagen omtryckt 1989:461.

SFS 2000:333

Utkom från trycket
den 30 maj 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.