SFS 2005:337 Lag om ändring i livsmedelslagen (1971:511)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Livsmedelslag (2006:804) / SFS 2005:337 Lag om ändring i livsmedelslagen (1971:511)
050337.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i livsmedelslagen (1971:511);

utfärdad den 4 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om livsmedelslagen (1971:511)

dels att 11 a, 24, 25, 28, 30, 33 och 35 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas fem nya paragrafer, 24 a�d och 31 §§, av

följande lydelse.

11 a §

2 Om livsmedel, som förvaras på en gränskontrollstation eller ett tull-

lager eller i en frizon eller ett frilager, kan orsaka allvarliga personskador får
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förbjuda att de
återutförs.

24 §

3 Tillsynen över efterlevnaden av denna lag, de föreskrifter som har

meddelats med stöd av lagen och de EG-förordningar som kompletteras av
lagen utövas av Livsmedelsverket, länsstyrelserna och kommunerna (till-
synsmyndigheter) i enlighet med vad regeringen bestämmer.

En kommuns tillsyn skall fullgöras av den eller de kommunala nämnder

som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Livsmedelsverket samordnar övriga tillsynsmyndigheters verksamhet och

lämnar råd och hjälp i denna verksamhet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får över-

lämna vissa tillsynsuppgifter till ett enskilt kontrollorgan som är juridisk
person.

24 a § En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att tillsyns-
uppgifter som kommunen har enligt denna lag skall skötas helt eller delvis
av den andra kommunen. Kommunen får dock inte överlåta befogenheten att
meddela beslut i ett ärende.

Kommunen får också efter överenskommelse med en annan kommun

uppdra åt anställda i den kommunen att besluta på kommunens vägnar i ett
visst ärende eller en grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 6 kap.
34 § kommunallagen (1991:900). Föreskrifterna i 6 kap. 24�27 och 35 §§
kommunallagen om jäv och anmälan av beslut till nämnd skall tillämpas på
den som fattar sådana beslut.

1 Prop. 2004/05:72, bet. 2004/05:MJU10, rskr. 2004/05:200.

2 Senaste lydelse 1991:357.

3 Senaste lydelse 1998:128.

SFS 2005:337

Utkom från trycket
den 31 maj 2005

background image

2

SFS 2005:337

24 b § Livsmedelsverket får, i samråd med en kommun, besluta att den
tillsyn över en viss verksamhet som kommunen annars har skall flyttas över
till verket. Ett sådant beslut får fattas om verksamheten har stor omfattning,
är särskilt komplicerad eller om det finns andra särskilda skäl.

Livsmedelsverket får besluta att tillsynen skall lämnas tillbaka till kom-

munen om verket och kommunen är överens om det.

24 c § Om en kommun inte fullgör de skyldigheter som följer av kommu-
nens tillsynsuppdrag, får Livsmedelsverket förelägga kommunen att av-
hjälpa bristen. Ett föreläggande skall innehålla uppgifter om de åtgärder som
Livsmedelsverket anser nödvändiga för att bristen skall kunna avhjälpas.

24 d § Om en kommun grovt eller under längre tid har åsidosatt sin till-
synsskyldighet när det gäller en viss verksamhet, får regeringen, på ansökan
av Livsmedelsverket, besluta att ansvaret för tillsynen över den verksamhe-
ten skall flyttas över till Livsmedelsverket.

Regeringen får besluta att tillsynen skall lämnas tillbaka till kommunen.

25 §

4 En tillsynsmyndighet får, utöver vad som särskilt anges i 24 c §,

meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att lagen, föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen eller de EG-förordningar som kom-
pletteras av lagen skall efterlevas.

I beslut om föreläggande eller förbud enligt denna paragraf kan tillsyns-

myndigheten utsätta vite.

Underlåter någon att vidta en åtgärd som åligger honom enligt denna lag,

de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EG-förord-
ningar som kompletteras av lagen eller enligt tillsynsmyndighetens föreläg-
gande, får myndigheten besluta om rättelse på hans bekostnad.

28 §

5 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. hur tillsynen skall bedrivas,
2. skyldighet för en tillsynsmyndighet att lämna information till en annan

tillsynsmyndighet,

3. köttbesiktning och uppgiftsskyldighet för den som lämnar djur till

slakt.

Föreskrifter enligt första stycket 3 får meddelas i den utsträckning de be-

hövs från hälso- eller näringssynpunkt.

30 §

6 Till böter eller fängelse i högst ett år döms, om inte gärningen är

ringa, den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. bryter mot 6, 8, 16, 17 eller 19 §, 21 § första stycket eller 23 §,
2. bryter mot föreskrift som meddelats med stöd av 9 eller 10 §, 11 § så-

vitt avser hantering, 12 §, 20 §, 21 § andra stycket, 22 § tredje stycket, 28 §
första stycket 3 eller 29 §,

4 Senaste lydelse 1998:128.

5 Senaste lydelse 1998:128.

6 Senaste lydelse 2000:1237.

background image

3

SFS 2005:337

3. vid märkning enligt föreskrift som meddelats med stöd av 13 § lämnar

oriktiga uppgifter,

4. åsidosätter villkor som meddelats med stöd av 6 §,
5. bryter mot föreskrift som meddelats med stöd av 4 a § första stycket

eller mot sådana bestämmelser om kvalitetsnormer eller andra villkor för
handeln med livsmedel som finns i de EG-förordningar som kompletteras av
lagen.

Om förpliktelse av betydelse från hälsosynpunkt eller för konsument-

intresset uppsåtligen åsidosatts i större omfattning eller annars på ett allvar-
ligt sätt, döms till fängelse i högst två år.

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet inte fullgör sina skyldigheter en-

ligt 26 § första stycket andra punkten, döms till böter.

Till ansvar enligt första stycket döms inte, om gärningen är belagd med

straff i brottsbalken.

Om ansvar för den som i strid mot föreskrift som meddelats med stöd av

11 § inför livsmedel till landet och försök därtill finns bestämmelser i lagen
(2000:1225) om straff för smuggling.

31 §

7 Om ett vitesföreläggande eller vitesförbud har överträtts, döms inte

till ansvar enligt 30 § för gärning som omfattas av föreläggandet eller förbu-
det.

33 §

8 Beslut av en kommunal nämnd enligt denna lag eller av en besikt-

ningsveterinär enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 11 § eller 28 §
första stycket 3 får överklagas hos länsstyrelsen.

35 §

9 Beslut, som Livsmedelsverket i särskilt fall meddelat enligt denna

lag eller med stöd av regeringens förordnande enligt lagen, får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande
till kammarrätten.

Annat beslut, som Livsmedelsverket meddelat enligt lagen eller med stöd

av regeringens förordnande enligt lagen, får överklagas hos regeringen. För
tillvaratagande av konsumentintresset inom livsmedelsområdet får ett sådant
beslut överklagas av organisation, vilken är att anse som central arbetstagar-
organisation enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller
motsvarande sammanslutning på arbetsgivarsidan.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

ANN-CHRISTIN NYKVIST

Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)

7 Tidigare 31 § upphävd genom 1975:733.

8 Senaste lydelse 1991:1687.

9 Senaste lydelse 1995:1694.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.