SFS 2012:458 Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Patientdatalag (2008:355) / SFS 2012:458 Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355)
120458.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patientdatalagen (2008:355);

utfärdad den 14 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 3 § patientdatalagen

(2008:355) ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

I denna lag används följande uttryck med nedan angiven betydelse.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2011/12:142, bet. 2011/12:SoU23, rskr. 2011/12:259.

Uttryck

Betydelse

Hälso- och sjukvård

Verksamhet som avses i hälso- och sjukvårds-
lagen (1982:763), tandvårdslagen (1985:125),
lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
smittskyddslagen (2004:168), lagen (1972:119)
om fastställande av könstillhörighet i vissa fall,
lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
samt den upphävda lagen (1944:133) om ka-
strering.

SFS 2012:458

Utkom från trycket
den 25 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.