920459.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:459 Lag

Utkom från trycket

den lOjuni 1992

om ändring i p atientjournallagen (1985:562);

utfärdad den 27 maj 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om patientjournallagen

(1985:562)^

delsen nuvarande 11 � 16 §§ skall betecknas 15 � 20 §§,
dels att 8 § och den nya 15 § s kall ha följande lydelse,
dels att ru brikerna närmast före nuvarande 11,14 och 16 §§ skall sättas

närmast före de nya 15,18 respektive 20 §§,

dels a tt det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 11 �14§§, och

närmast före den nya 11 § en ny rubrik av följande lydelse.

8 §' En journalhandling skall bevaras minst tre år efter det den sista

uppgiften fördes in i handlingen. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får föreskriva att vissa slags joumalhandlingar skall
bevaras minst tio år. Om bevarande av journalhandlingar som tagits om

972

; Prop, 1991/92: 104, SoU16. rskr. 224,

' Senaste lydelse av förutvarande 14 § 1986 :197.

' Senaste lydelse 1990: 785.

¬

background image

hand efter beslut av socialstyrelsen finns det särskilda föreskrifter i 12 §

SFS 1992:459

andra stycket.

För journalhandlingar som utgör allmän handling gäller, med de undan­

tag som följer av första stycket, arkivlagen (1990; 782) samt de bestämmel­

ser som meddelas med stöd av arkivlagen.

Omhändertagande och återlämnande av patientjournal
11 § Om det på sannolika skäl kan antas att patientjournaler inom
enskild hälso- och sjukvård inte kommer att handhas enligt föreskrifterna i
denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, får
socialstyrelsen besluta att de skall tas om han d.

Socialstyrelsen får också besluta om omhändertagande av patientjourna­

ler inom enskild hälso- och sjukvård, om den som ansvarar för hanteringen
av journalerna ansöker om det och det finns ett påtagligt behov av att

journalerna tas om hand.

En omhände rtagen patientjournal skall åt erlämnas, om det är möjligt

och det inte finns skäl för om händertagande enligt första stycket. Beslut i
fråga om återlämnande meddelas av socialstyrelsen efter ansökan av den

som vid beslutet om om händertagande ansvarade för hanteringen av jour­

nalen.

12 § Patientjournaler som skall tas om hand enligt 11 § skall förvaras

avskilda hos arkivmyndigheten i det landsting eller, i fråga om kommuner
som inte tillhör något landsting, den kommun där journalerna finns.

Socialstyrelsen skall i vaije beslut om omhändertagande ange hos vilken

arkivmyndighet journalerna skall förvaras.

Omhändertagna joumalhandlingar skall bevaras minst tio år från det att

de kom in till arkivmyndigheten.

13 § Ett beslut om o mhändertagande av patientjournaler får verkställas

även om det inte vunnit laga kraft, om inte något annat föreskrivits i
beslutet.

Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs för att verkställa ett

beslut om omhändertagande av patientjournaler.

14 § Socialstyrelsens beslut i fråga om omhändertagande eller återläm­

nande av patientjournaler får överklagas hos kammarrätten.

15 § Om rätten att ta del av journalhandlingar inom den allmänna hälso-

och sjukvården finns bestämmelser i tryckfrihetsförordningen och sekre­

tesslagen (1980:100).

En myndighet som har hand om en patientjournal upprättad inom

enskild hälso- och sjukvård har, om uppgift ur journalen begärs för särskilt

fall, samma skyldighet att lämna uppgiften som den haft som ans varat för
journalen före överlämnandet till myndigheten.

973

¬

background image

SFS 1992:459

Denna lag träder i kraft den 1 oktob er 1992.

På regeringens vägnar

BO K�NBERG

Göran Håkansson

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.