SFS 2020:1042 Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Patientdatalag (2008:355) / SFS 2020:1042 Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355)
SFS2020-1042.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i patientdatalagen (2008:355)

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 10 och 12 §§ patientdatalagen
(2008:355) ska ha följande lydelse.

3 kap.
10 §
En journalanteckning ska, om det inte är obehövligt eller finns något
synnerligt hinder mot det, signeras av den som är ansvarig för uppgiften.

12 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. undantag från 6 § andra stycket 1 när det gäller provtagning för viss

sjukdom,

2. signeringskravet enligt 10 § och om undantag från det, och
3. journalhandlingars innehåll och utformning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2019/20:164, bet. 2020/21:SoU2, rskr. 2020/21:61.

SFS

2020:1042

Publicerad
den

2 december 2020

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.