SFS 2014:821 Patientlag

140821.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Patientlag;

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §

Denna lag syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och

tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, själv-
bestämmande och delaktighet.

Lagen innehåller bestämmelser om
� tillgänglighet (2 kap.),
� information (3 kap.),
� samtycke (4 kap.),
� delaktighet (5 kap.),
� fast vårdkontakt och individuell planering (6 kap.),
� val av behandlingsalternativ och hjälpmedel (7 kap.),
� ny medicinsk bedömning (8 kap.),
� val av utförare (9 kap.),
� personuppgifter och intyg (10 kap.),
� synpunkter, klagomål och patientsäkerhet (11 kap.).

2 §

Bestämmelserna i 1 kap. 9 §, 6 kap. 4 § och 7 kap. 1 och 2 §§ gäller

endast hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs med ett landsting eller en
kommun som huvudman.

Bestämmelserna i 2 kap. 3 och 4 §§, 6 kap. 3 §, 8 kap. 1 § och 9 kap. 1 §

gäller endast hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs med ett landsting
som huvudman.

3 §

Lagen omfattar inte tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125).

4 §

Bestämmelser om landstings, kommuners och privata vårdgivares skyl-

digheter och ansvar finns i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Bestämmelser om hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter och ansvar

för vården av patienter finns i patientsäkerhetslagen (2010:659).

5 §

Med hälso- och sjukvård avses i denna lag dels åtgärder för att medi-

cinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador, dels sjuk-
transporter.

1 Prop. 2013/14:106, bet. 2013/14:SoU24, rskr. 2013/14:327.

SFS 2014:821

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

2

SFS 2014:821

6 §

Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika

villkor för hela befolkningen.

Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den

enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och
sjukvård ska ges företräde till vården.

7 §

Patienten ska få sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som är

av god kvalitet och som står i överenstämmelse med vetenskap och beprövad
erfarenhet.

8 §

När hälso- och sjukvård ges till barn ska barnets bästa särskilt beaktas.

9 §

Bestämmelser om habilitering och rehabilitering, hjälpmedel för perso-

ner med funktionsnedsättning och tolktjänst för vardagstolkning finns i 3 b
och 18 b §§ hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

2 kap. Tillgänglighet

1 §

Hälso- och sjukvården ska vara lätt tillgänglig.

2 §

Patienten ska, om det inte är uppenbart obehövligt, snarast få en medi-

cinsk bedömning av sitt hälsotillstånd.

3 §

Enligt 3 g § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska patienter erbjudas

en vårdgaranti. Den ska innehålla en försäkran om att den enskilde inom viss
tid får

1. kontakt med primärvården,
2. besöka läkare inom primärvården,
3. besöka den specialiserade vården, och
4. planerad vård.

4 §

Om vårdgarantin enligt 3 § 3 eller 4 inte uppfylls, ska patienten få vård

hos en annan vårdgivare utan extra kostnad för patienten.

3 kap. Information

1 §

Patienten ska få information om

1. sitt hälsotillstånd,
2. de metoder som finns för undersökning, vård och behandling,
3. de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning,
4. vid vilken tidpunkt han eller hon kan förvänta sig att få vård,
5. det förväntade vård- och behandlingsförloppet,
6. väsentliga risker för komplikationer och biverkningar,
7. eftervård, och
8. metoder för att förebygga sjukdom eller skada.

2 §

Patienten ska även få information om

1. möjligheten att välja behandlingsalternativ, fast läkarkontakt samt vård-

givare och utförare av offentligt finansierad hälso- och sjukvård,

2. möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast vårdkontakt,
3. vårdgarantin, och

background image

3

SFS 2014:821

4. möjligheten att hos Försäkringskassan få upplysningar om vård i ett

annat EES-land eller i Schweiz.

3 §

När patienten är ett barn ska även barnets vårdnadshavare få informa-

tion enligt 1 och 2 §§.

4 §

Om informationen inte kan lämnas till patienten, ska den i stället såvitt

möjligt lämnas till en närstående till honom eller henne.

5 §

Informationen får inte lämnas till patienten eller någon närstående om

bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt hindrar detta.

6 §

Informationen ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet,

språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar.

Mottagarens önskan om att avstå från information ska respekteras.

7 §

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att

mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade informa-
tionen.

Informationen ska lämnas skriftligen om det behövs med hänsyn till motta-

garens individuella förutsättningar eller om han eller hon ber om det.

4 kap. Samtycke

1 §

Patientens självbestämmande och integritet ska respekteras.

2 §

Hälso- och sjukvård får inte ges utan patientens samtycke om inte annat

följer av denna eller någon annan lag. Innan samtycke inhämtas ska patienten
få information enligt 3 kap.

Patienten kan, om inte annat särskilt följer av lag, lämna sitt samtycke

skriftligen, muntligen eller genom att på annat sätt visa att han eller hon sam-
tycker till den aktuella åtgärden.

Patienten får när som helst ta tillbaka sitt samtycke. Om en patient avstår

från viss vård eller behandling, ska han eller hon få information om vilka kon-
sekvenser detta kan medföra.

3 §

När patienten är ett barn ska barnets inställning till den aktuella vården

eller behandlingen så långt som möjligt klarläggas. Barnets inställning ska
tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad.

4 §

Patienten ska få den hälso- och sjukvård som behövs för att avvärja fara

som akut och allvarligt hotar patientens liv eller hälsa, även om hans eller
hennes vilja på grund av medvetslöshet eller av någon annan orsak inte kan
utredas.

5 kap. Delaktighet

1 §

Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genom-

föras i samråd med patienten.

background image

4

SFS 2014:821

2 §

En patients medverkan i hälso- och sjukvården genom att han eller hon

själv utför vissa vård- eller behandlingsåtgärder ska utgå från patientens
önskemål och individuella förutsättningar.

3 §

Patientens närstående ska få möjlighet att medverka vid utformningen

och genomförandet av vården, om det är lämpligt och om bestämmelser om
sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar detta.

6 kap. Fast vårdkontakt och individuell planering

1 §

Patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet ska tillgodoses.

Olika insatser för patienten ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt.

2 §

En fast vårdkontakt ska utses för patienten om han eller hon begär det,

eller om det är nödvändigt för att tillgodose hans eller hennes behov av trygg-
het, kontinuitet, samordning och säkerhet.

3 §

Patienten ska få möjlighet att välja en fast läkarkontakt inom primärvår-

den.

4 §

För en enskild som har behov av både hälso- och sjukvård och insatser

från socialtjänsten ska en individuell plan upprättas under de förutsättningar
som anges i 3 f § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

7 kap. Val av behandlingsalternativ och hjälpmedel

1 §

När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse

med vetenskap och beprövad erfarenhet ska patienten få möjlighet att välja
det alternativ som han eller hon föredrar. Patienten ska få den valda behand-
lingen, om det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till
kostnaderna för behandlingen framstår som befogat.

Patienten har inte rätt att välja en sådan behandling som kommunen ansva-

rar för enligt 18 § första�tredje styckena hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763) utanför den kommun inom vilken han eller hon är bosatt, om
denna kommun kan erbjuda en behandling som står i överensstämmelse med
vetenskap och beprövad erfarenhet.

2 §

När det finns olika hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning

tillgängliga ska patienten ges möjlighet att välja det alternativ som han eller
hon föredrar. Patienten ska få det valda hjälpmedlet, om det med hänsyn till
hans eller hennes behov och till kostnaderna för hjälpmedlet framstår som be-
fogat.

8 kap. Ny medicinsk bedömning

1 §

En patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada

ska få möjlighet att inom eller utom det egna landstinget få en ny medicinsk
bedömning.

Patienten ska erbjudas den behandling som den nya bedömningen kan ge

anledning till om

background image

5

SFS 2014:821

1. behandlingen står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfa-

renhet, och

2. det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostna-

derna för behandlingen framstår som befogat.

9 kap. Val av utförare

1 §

En patient som omfattas av ett landstings ansvar för hälso- och sjukvård

ska inom eller utom detta landsting få möjlighet att välja utförare av offentligt
finansierad öppen vård.

10 kap. Personuppgifter och intyg

1 §

Inom hälso- och sjukvårdsverksamhet ska personuppgifter utformas och

i övrigt behandlas så att patientens och övriga registrerades integritet respek-
teras.

Bestämmelser om patientens rätt att ta del av journalhandlingar och andra

uppgifter och att motsätta sig behandling av personuppgifter samt andra be-
stämmelser om behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvårds-
verksamhet finns i patientdatalagen (2008:355).

2 §

Bestämmelser om sekretess inom allmän hälso- och sjukvårdsverksam-

het finns i 25 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Bestämmelser om tystnadsplikt inom enskild hälso- och sjukvårdsverksam-

het finns i 6 kap. 12, 13 och 16 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659).

3 §

Den som är skyldig att föra patientjournal ska på begäran av patienten

utfärda intyg om vården.

11 kap. Synpunkter, klagomål och patientsäkerhet

1 §

Patientnämnderna ska enligt lagen (1998:1656) om patientnämndsverk-

samhet m.m.

1. tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna

behöver för att kunna ta till vara sina intressen,

2. främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal, och
3. hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet.

2 §

En patient som har drabbats av en vårdskada ska snarast informeras om

1. att det har inträffat en händelse som medfört en vårdskada,
2. vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande hän-

delse inte ska inträffa igen,

3. möjligheten att anmäla klagomål till Inspektionen för vård och omsorg,
4. möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen (1996:799)

eller från läkemedelsförsäkringen, samt

5. patientnämndernas verksamhet.

3 §

Inspektionen för vård och omsorg ska enligt vad som anges i 7 kap.

10�18 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659) efter anmälan pröva klagomål
mot verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård och mot hälso- och sjuk-
vårdspersonal.

background image

6

SFS 2014:821

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

4 §

Patienten och dennes närstående ska få möjlighet att delta i vårdgivarens

patientsäkerhetsarbete.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

G�RAN H�GGLUND
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.