SFS 2016:658 Lag om ändring i patientlagen (2014:821)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Patientlag (2014:821) / SFS 2016:658 Lag om ändring i patientlagen (2014:821)
160658.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patientlagen (2014:821);

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om patientlagen (2014:821)

dels att 3 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 2 a §, av följande lydelse.

3 kap.

2 §

Patienten ska även få information om

1. möjligheten att välja behandlingsalternativ, fast läkarkontakt samt vård-

givare och utförare av offentligt finansierad hälso- och sjukvård,

2. möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast vårdkontakt,
3. vårdgarantin, och
4. möjligheten att hos Försäkringskassan få upplysningar om vård i ett

annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i
Schweiz.

2 a §

Om kostnaden för vården av en patient ska ersättas i enlighet med

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om
tillämpning av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård,
i den ursprungliga lydelsen, ska vårdgivaren informera patienten om

1. att hälso- och sjukvården och dess personal står under tillsyn av Inspek-

tionen för vård och omsorg (IVO),

2. det register om anmälan av verksamhet m.m. som förs av IVO enligt

2 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659), och

3. möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen (1996:799)

eller från läkemedelsförsäkringen och om patientnämndernas verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2015/16:139, bet. 2015/16:SoU14, rskr. 2015/16:258.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om
tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, i den
ursprungliga lydelsen.

SFS 2016:658

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.