SFS 2017:379 Lag om ändring i patientlagen (2014:821)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Patientlag (2014:821) / SFS 2017:379 Lag om ändring i patientlagen (2014:821)
170379.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patientlagen (2014:821);

utfärdad den 18 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om patientlagen (2014:821)

dels att 11 kap. 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 11 kap. 2 a §, av följande lydelse.

11 kap.

1 §

2

Patientnämnderna ska enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål

mot hälso- och sjukvården

1. hjälpa patienter och deras närstående att föra fram klagomål och att få

svar av vårdgivaren i enlighet med 3 kap. 8 b § patientsäkerhetslagen
(2010:659),

2. tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna be-

höver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården och
hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet, och

3. främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal.

2 §

3

En patient som har drabbats av en vårdskada ska snarast informeras om

1. att det har inträffat en händelse som medfört en vårdskada,
2. vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande hän-

delse inte ska inträffa igen,

3. vårdgivarens skyldighet att hantera klagomål och synpunkter,
4. patientnämndernas uppgift att hjälpa patienten att föra fram klagomål

och att få svar av vårdgivaren,

5. möjligheten att anmäla klagomål till Inspektionen för vård och omsorg,

och

6. möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen (1996:799)

eller från läkemedelsförsäkringen.

2 a §

Vårdgivaren ska snarast besvara klagomål från patienter och deras

närstående. Klagomålen ska besvaras på lämpligt sätt och med hänsyn till kla-
gomålets art och den enskildes förmåga att tillgodogöra sig information.

Vårdgivaren ska ge klaganden
1. en förklaring till vad som har inträffat, och

1 Prop. 2016/17:122, bet. 2016/17:SoU16, rskr. 2016/17:259.

2 Senaste lydelse 2014:821.

3 Senaste lydelse 2014:821.

SFS 2017:379

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

2

SFS 2017:379

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

2. i förekommande fall, en beskrivning av vilka åtgärder som vårdgivaren

avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.