SFS 2009:430 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Patientlag (2014:821) / SFS 2009:430 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
090430.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 b och 2 f §§ hälso- och sjuk-

vårdslagen (1982:763)

2 ska ha följande lydelse.

2 b §

3

Patienten ska ges individuellt anpassad information om sitt hälsotill-

stånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns.

Om informationen inte kan lämnas till patienten ska den i stället lämnas

till en närstående till patienten. Informationen får dock inte lämnas till
patienten eller någon närstående om det finns hinder för detta i 25 kap. 6 el-
ler 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller i 2 kap. 8 § andra
stycket eller 9 § första stycket lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på häl-
so- och sjukvårdens område.

2 f §

4

Hälso- och sjukvården ska på socialnämndens initiativ, i frågor som

rör barn som far illa eller riskerar att fara illa, samverka med samhällsorgan,
organisationer och andra som berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter
gäller de begränsningar som följer av 2 kap. 8�11 §§ lagen (1998:531) om
yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område och av offentlighets-
och sekretesslagen (2009:400).

Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan

behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Lagen omtryckt 1992:567.

3 Senaste lydelse 1998:1660.

4 Senaste lydelse 2003:412.

SFS 2009:430

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.