SFS 2003:418 Lag om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Patientlag (2014:821) / SFS 2003:418 Lag om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
030418.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet
på hälso- och sjukvårdens område;

utfärdad den 12 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1998:531) om yr-

kesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

dels

att 2 kap. 2 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i 2 kap. skall införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.

2 kap.

1 a §

Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall i frågor som rör

barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, or-
ganisationer och andra som berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter gäl-
ler de begränsningar som följer av 2 kap. 8�11 §§ denna lag och av sekre-
tesslagen (1980:100).

2 §

2

Den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient skall se

till att patienten ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd
och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns.

Om informationen inte kan lämnas till patienten skall den i stället lämnas

till en närstående till patienten. Informationen får dock inte lämnas till pa-
tienten eller någon närstående om det finns hinder för detta i 7 kap. 3 eller
6 § sekretesslagen (1980:100) eller i 8 § andra stycket eller 9 § första stycket
i detta kapitel.

Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn

kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1

§ socialtjänstlagen

(2001:453).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR

Björn

Reuterstrand

(Socialdepartementet)

1

Prop. 2002/03:53, bet. 2002/03:SoU15, rskr.2002/03:225.

2

Senaste lydelse 1998:1661.

SFS 2003:418

Utkom från trycket
den 23 juni 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.