SFS 1998:1654 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Patientlag (2014:821) / SFS 1998:1654 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
981654.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 10 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 § hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763)

2

skall ha följande lydelse.

5 §

3

För hälso- och sjukvård som kräver intagning i vårdinrättning skall det

finnas sjukhus. Vård som ges under sådan intagning benämns sluten vård.
Annan hälso- och sjukvård benämns öppen vård. Primärvården skall som en
del av den öppna vården utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller
patientgrupper svara för befolkningens behov av sådan grundläggande medi-
cinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som
inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild
kompetens.

Landstinget skall organisera primärvården så att alla som är bosatta inom

landstinget får tillgång till och kan välja en fast läkarkontakt. En sådan lä-
kare skall ha specialistkompetens i allmänmedicin. Landstinget får inte be-
gränsa den enskildes val till ett visst geografiskt område inom landstinget.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. En kommun som före ikraftträdandet av denna lag inte har ingått i ett

landsting får svara för driften av primärvården inom kommunen enligt 5 §
om kommunen och landstinget har träffat avtal om det.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1997/98:189, bet. 1998/99:SoU3, rskr. 1998/99:54.

2

Lagen omtryckt 1992:567.

3

Senaste lydelse 1995:835.

SFS 1998:1654

Utkom från trycket
den 18 december 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.