SFS 2012:310 Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Patientsäkerhetslag (2010:659) / SFS 2012:310 Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
120310.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659);

utfärdad den 24 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om patientsäkerhetslagen

(2010:659)

dels att 4 kap. 7 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 4 kap. 7 § ska utgå,
dels att 4 kap. 10 § ska ha följande lydelse.

4 kap.

10 §

Socialstyrelsen prövar ansökningar om legitimation, särskilt förord-

nande att utöva yrke och bevis om specialistkompetens.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2011/12:108, bet. 2011/12:SoU22, rskr. 2011/12:218.

SFS 2012:310

Utkom från trycket
den 5 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.