SFS 2007:1315 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Patientsäkerhetslag (2010:659) / SFS 2007:1315 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
071315.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 13 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

(2001:453)

dels att 3 kap. 5 §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 6 §, 7 kap. 1, 3 och 5 §§, 11 kap. 3 §,

12 kap. 2 § samt 13 kap. 2 och 6 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 7 kap. 3 a §, av följande ly-

delse.

3 kap.

5 §

Socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och genom-

föras tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med
andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar.

När en åtgärd rör ett barn skall barnet få relevant information och hans

eller hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas
till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad.

5 kap.

1 §

Socialnämnden skall

� verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhål-

landen,

� i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveck-

ling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom,

� med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom

som har visat tecken till en ogynnsam utveckling,

� aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och

ungdom av alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroende-
framkallande medel samt dopningsmedel,

� i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riske-

rar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om
hänsynen till den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det
egna hemmet,

� i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd

och hjälp som kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende,
umgänge eller adoption har avgjorts,

1 Prop. 2006/07:129, bet. 2007/08:SoU5, rskr. 2007/08:52.

SFS 2007:1315

Utkom från trycket
den 21 december 2007

background image

2

SFS 2007:1315

� i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd

och hjälp som kan finnas sedan vård och fostran utanför det egna hemmet
upphört.

6 kap.

6 §

2

Ett barn får inte utan socialnämndens medgivande eller beslut om

vård tas emot för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte
tillhör någon av föräldrarna eller någon annan som har vårdnaden om honom
eller henne.

Socialnämnden får inte lämna medgivande eller fatta beslut om vård utan

att förhållandena i det enskilda hemmet och förutsättningarna för vård i
hemmet är utredda av socialnämnd. Om nämndens prövning gäller ett hem i
en annan kommun, skall nämnden informera och samråda med den kommu-
nen innan den fattar sitt beslut.

Socialnämnden får inte placera ett barn i ett sådant enskilt hem som vid

upprepade tillfällen tar emot barn för tillfällig vård och fostran (jourhem) om
inte förhållandena i det enskilda hemmet och förutsättningarna för vård i det
är utredda av socialnämnd.

Om det inte finns särskilda skäl får ett barn vårdas i ett jourhem i högst två

månader efter det att socialnämndens utredning enligt 11 kap. 2 § om ingri-
pande till barnets skydd eller stöd avslutats.

7 kap.

1 §

Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild

individ får inte utan tillstånd av länsstyrelsen yrkesmässigt bedriva verksam-
het i form av

1. hem för vård eller boende,
2. sådana boenden som motsvarar dem som avses i 5 kap. 5 § andra

stycket eller 5 kap. 7 § tredje stycket,

3. hem för viss annan heldygnsvård,
4. hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del av dygnet,

oavsett var verksamheten bedrivs.

Tillstånd skall sökas hos länsstyrelsen i det län där verksamheten skall be-

drivas.

Tillstånd behövs inte för sådan verksamhet som kommunen genom avtal

enligt 2 kap. 5 § har överlämnat till en enskild att utföra.

Kommun och landsting som driver hem för vård eller boende, samt kom-

mun som genom avtal enligt 2 kap. 5 § har överlämnat till enskild att driva
sådant hem, skall anmäla denna verksamhet till länsstyrelsen.

3 §

Bestämmelserna i 11 kap. 5 och 6 §§ gäller i tillämpliga delar i enskild

verksamhet som står under länsstyrelsens tillsyn enligt denna lag. Anteck-
ningar och andra uppgifter i en personakt som tillhör en sammanställning av
uppgifter som avses i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter
inom socialtjänsten skall bevaras och därefter gallras två år efter det att den

2 Senaste lydelse 2003:407.

background image

3

SFS 2007:1315

sista anteckningen gjordes i akten. Uppgifterna skall dock inte gallras så
länge uppgifter om samma person inte har gallrats enligt andra stycket.

Uppgifter i en sammanställning som avses i lagen om behandling av per-

sonuppgifter inom socialtjänsten skall gallras två år efter det att de förhållan-
den som uppgifterna avser har upphört.

Gallringen skall vara avslutad senast kalenderåret efter det att gallrings-

skyldigheten inträdde.

Den socialnämnd som beslutat om en insats som genomförs i en enskild

verksamhet får träffa avtal med den som bedriver verksamheten om att
handlingar skall överlämnas till nämnden när gallringsskyldigheten inträder.
Detta gäller dock inte sådana handlingar som avses i 3 a §.

3 a §

Handlingar i en personakt i enskild verksamhet som avser barn som

har placerats eller tagits emot i ett hem för vård eller boende eller i sådant
boende som avses i 5 kap. 7 § tredje stycket skall överlämnas för bevarande
till den socialnämnd som beslutat om insatsen, när gallringsskyldigheten en-
ligt 3 § första stycket inträder.

När gallringsskyldigheten enligt 3 § första stycket inträder skall hand-

lingar i enskild verksamhet, av hänsyn till forskningens behov, i ett repre-
sentativt urval av kommuner och i övriga kommuner i fråga om ett represen-
tativt urval av personer överlämnas för bevarande till den socialnämnd som
beslutat om insatsen.

5 §

Länsstyrelsen får besluta att en personakt i enskild verksamhet som

står under länsstyrelsens tillsyn enligt denna lag skall tas om hand

1. om verksamheten upphör,
2. om det på sannolika skäl kan antas att personakten inte kommer att

handhas enligt föreskrifterna i denna lag eller enligt föreskrifter som medde-
lats med stöd av lagen, eller

3. om den som ansvarar för personakten ansöker om det och det finns ett

påtagligt behov av att akten tas om hand.

En omhändertagen personakt skall återlämnas, om det är möjligt och det

inte finns skäl för omhändertagande enligt första stycket. Beslut i fråga om
återlämnande meddelas av länsstyrelsen efter ansökan av den som vid beslu-
tet om omhändertagande ansvarade för personakten.

Personakter som har tagits om hand skall förvaras avskilda hos arkivmyn-

digheten i den kommun där akterna omhändertagits. Personakterna skall be-
varas i minst två år från det att de kom in till arkivmyndigheten, dock får så-
dana handlingar som avses i 7 kap. 3 a § inte gallras. En myndighet som har
hand om en personakt som har omhändertagits har, om en uppgift ur akten
begärs för ett särskilt fall, samma skyldighet att lämna uppgiften som den
haft som ansvarat för akten före omhändertagandet.

11 kap.

3 §

När någon behöver vårdas i ett hem för vård eller boende eller i ett fa-

miljehem skall en plan upprättas för den vård som socialnämnden avser att
anordna. Planen skall även uppta åtgärder och insatser som andra huvudmän
har ansvar för.

background image

4

SFS 2007:1315

För barn och unga som vårdas i ett hem för vård eller boende eller i ett

familjehem skall en plan upprättas över hur vården skall genomföras.

12 kap.

2 §

3

Följande handlingar får inte gallras med stöd av bestämmelserna i 1 §

första stycket:

1. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med utredning om

faderskap eller föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken,

2. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med utredning om

adoption,

3. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med att ett barn

har placerats eller tagits emot i ett hem för vård eller boende, i ett familje-
hem, i sådant boende som avses i 5 kap. 7 § tredje stycket eller i ett annat en-
skilt hem som inte tillhör någon av föräldrarna eller någon annan som har
vårdnaden om barnet.

Avtal enligt 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket eller 15 a § tredje stycket för-

äldrabalken som godkänts av socialnämnden får inte gallras förrän barnet
fyllt arton år.

Handlingar skall vidare undantas från gallring enligt bestämmelserna i 1 §

av hänsyn till forskningens behov i ett representativt urval av kommuner och
i övriga kommuner beträffande ett representativt urval av personer.

13 kap.

2 §

Länsstyrelsen har tillsyn över den socialtjänst som kommunerna inom

länet svarar för.

Länsstyrelsen skall därvid
� följa socialnämndernas tillämpning av denna lag,
� informera och ge råd till allmänheten i frågor som rör socialtjänsten,
� biträda socialnämnderna med råd i deras verksamhet,
� främja samverkan på socialtjänstens område mellan kommunerna och

andra samhällsorgan,

� verka för att kommunerna planerar för att kunna tillgodose framtida be-

hov av bistånd i form av hemtjänst samt sådant boende som avses i 5 kap.
5 § andra stycket och 5 kap. 7 § tredje stycket,

� kontrollera efterlevnaden av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i

vissa fall och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,

� även i övrigt se till att socialnämnderna fullgör sina uppgifter på ett

ändamålsenligt sätt.

6 §

Om det förekommer något missförhållande i

1. annat hem för vård eller boende än sådant som avses i 6 kap. 3 §,
2. enskild verksamhet som står under länsstyrelsens tillsyn enligt 3 §,
3. hemtjänst,
4. sådant boende som avses i 5 kap. 5 § andra stycket och 5 kap. 7 § tredje

stycket,

3 Senaste lydelse 2006:463.

background image

5

SFS 2007:1315

får länsstyrelsen förelägga den som svarar för verksamheten att avhjälpa
missförhållandet.

Ett föreläggande skall innehålla uppgifter om de åtgärder som tillsyns-

myndigheten anser nödvändiga för att det påtalade missförhållandet skall
kunna avhjälpas.

Om missförhållandet är allvarligt och länsstyrelsens föreläggande inte

följs, får länsstyrelsen förbjuda fortsatt verksamhet.

Om missförhållandet är så allvarligt att det föreligger fara för barns liv,

hälsa eller personliga säkerhet får länsstyrelsen, utan föregående föreläg-
gande, förbjuda fortsatt verksamhet vid annat hem för vård eller boende än
sådant som avses i 6 kap. 3 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.
2. Gallring med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 3 § i sin nya lydelse får

göras tidigast den 1 april 2010.

3. Bestämmelserna i 7 kap. 3 a § tillämpas inte om sista anteckningen i

handlingarna har gjorts före ikraftträdandet av denna lag.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.