SFS 2018:402 Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Patientsäkerhetslag (2010:659) / SFS 2018:402 Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
SFS2018-402.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 4 kap. 8 § patientsäkerhetslagen
(2010:659) ska ha följande lydelse.

4 kap.
8 §
3 En legitimerad läkare, sjukhusfysiker eller tandläkare som har gått
igenom viss vidareutbildning ska efter ansökan få bevis om specialistkom-
petens.

Om inte annat särskilt föreskrivs, får en läkare, sjukhusfysiker eller tand-

läkare ange att han eller hon har specialistkompetens inom specialiteten i sitt
yrke endast om han eller hon har ett bevis om specialistkompetens enligt
första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2017/18:94, bet. 2017/18:FöU11, rskr. 2017/18:220.

2 Jfr rådets direktiv 2013/59/Euratom av den 5 december 2013 om fastställande av grundläggande

säkerhetsnormer för skydd mot de faror som uppstår till följd av exponering för joniserande

strålning, och om upphävande av direktiven 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,

97/43/Euratom och 2003/122/Euratom, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2016:150.

SFS

2018:402

Publicerad
den

7 maj 2018

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.